ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א ג

1 והנער שמואל משרת את-יהוה לפני עלי ודבר-יהוה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ.

2 ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקמו ועינו החלו כהות לא יוכל לראות. 3 ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל יהוה אשר-שם ארון אלהים.

4 ויקרא יהוה אל-שמואל ויאמר הנני. 5 וירץ אל-עלי ויאמר הנני כי-קראת לי ויאמר לא-קראתי שוב שכב וילך וישכב.

6 ויסף יהוה קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל-עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא-קראתי בני שוב שכב. 7 ושמואל טרם ידע את-יהוה וטרם יגלה אליו דבר-יהוה. 8 ויסף יהוה קרא-שמואל בשלשית ויקם וילך אל-עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויבן עלי כי יהוה קרא לנער. 9 ויאמר עלי לשמואל לך שכב והיה אם-יקרא אליך ואמרת דבר יהוה כי שמע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו. 10 ויבא יהוה ויתיצב ויקרא כפעם-בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שמע עבדך.

11 ויאמר יהוה אל-שמואל הנה אנכי עשה דבר בישראל אשר כל-שמעו תצלינה שתי אזניו. 12 ביום ההוא אקים אל-עלי את כל-אשר דברתי אל-ביתו החל וכלה. 13 והגדתי לו כי-שפט אני את-ביתו עד-עולם בעון אשר-ידע כי-מקללים להם בניו ולא כהה בם. 14 ולכן נשבעתי לבית עלי אם-יתכפר עון בית-עלי בזבח ובמנחה עד-עולם. 15 וישכב שמואל עד-הבקר ויפתח את-דלתות בית-יהוה ושמואל ירא מהגיד את-המראה אל-עלי. 16 ויקרא עלי את-שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני. 17 ויאמר מה הדבר אשר דבר אליך אל-נא תכחד ממני כה יעשה-לך אלהים וכה יוסיף אם-תכחד ממני דבר מכל-הדבר אשר-דבר אליך. 18 ויגד-לו שמואל את-כל-הדברים ולא כחד ממנו ויאמר יהוה הוא הטוב בעינו יעשה.

19 ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא-הפיל מכל-דבריו ארצה. 20 וידע כל-ישראל מדן ועד-באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהוה.

21 ויסף יהוה להראה בשלה כי-נגלה יהוה אל-שמואל בשלו בדבר יהוה.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות