ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב י

1 ולאחאב שבעים בנים בשמרון ויכתב יהוא ספרים וישלח שמרון אל-שרי יזרעאל הזקנים ואל-האמנים אחאב לאמר. 2 ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק. 3 וראיתם הטוב והישר מבני אדניכם ושמתם על-כסא אביו והלחמו על-בית אדניכם. 4 ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו. 5 וישלח אשר-על-הבית ואשר על-העיר והזקנים והאמנים אל-יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשר-תאמר אלינו נעשה לא-נמליך איש הטוב בעיניך עשה. 6 ויכתב אליהם ספר שנית לאמר אם-לי אתם ולקלי אתם שמעים קחו את-ראשי אנשי בני-אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שבעים איש את-גדלי העיר מגדלים אותם. 7 ויהי כבא הספר אליהם ויקחו את-בני המלך וישחטו שבעים איש וישימו את-ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה. 8 ויבא המלאך ויגד-לו לאמר הביאו ראשי בני-המלך ויאמר שימו אתם שני צברים פתח השער עד-הבקר. 9 ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל-כל-העם צדקים אתם הנה אני קשרתי על-אדני ואהרגהו ומי הכה את-כל-אלה. 10 דעו אפוא כי לא יפל מדבר יהוה ארצה אשר-דבר יהוה על-בית אחאב ויהוה עשה את אשר דבר ביד עבדו אליהו. 11 ויך יהוא את כל-הנשארים לבית-אחאב ביזרעאל וכל-גדליו ומידעיו וכהניו עד-בלתי השאיר-לו שריד. 12 ויקם ויבא וילך שמרון הוא בית-עקד הרעים בדרך. 13 ויהוא מצא את-אחי אחזיהו מלך-יהודה ויאמר מי אתם ויאמרו אחי אחזיהו אנחנו ונרד לשלום בני-המלך ובני הגבירה. 14 ויאמר תפשום חיים ויתפשום חיים וישחטום אל-בור בית-עקד ארבעים ושנים איש ולא-השאיר איש מהם.

15 וילך משם וימצא את-יהונדב בן-רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את-לבבך ישר כאשר לבבי עם-לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את-ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל-המרכבה. 16 ויאמר לכה אתי וראה בקנאתי ליהוה וירכבו אתו ברכבו. 17 ויבא שמרון ויך את-כל-הנשארים לאחאב בשמרון עד-השמידו כדבר יהוה אשר דבר אל-אליהו.

18 ויקבץ יהוא את-כל-העם ויאמר אלהם אחאב עבד את-הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה. 19 ועתה כל-נביאי הבעל כל-עבדיו וכל-כהניו קראו אלי איש אל-יפקד כי זבח גדול לי לבעל כל אשר-יפקד לא יחיה ויהוא עשה בעקבה למען האביד את-עבדי הבעל. 20 ויאמר יהוא קדשו עצרה לבעל ויקראו. 21 וישלח יהוא בכל-ישראל ויבאו כל-עבדי הבעל ולא-נשאר איש אשר לא-בא ויבאו בית הבעל וימלא בית-הבעל פה לפה. 22 ויאמר לאשר על-המלתחה הוצא לבוש לכל עבדי הבעל ויצא להם המלבוש. 23 ויבא יהוא ויהונדב בן-רכב בית הבעל ויאמר לעבדי הבעל חפשו וראו פן-יש-פה עמכם מעבדי יהוה כי אם-עבדי הבעל לבדם. 24 ויבאו לעשות זבחים ועלות ויהוא שם-לו בחוץ שמנים איש ויאמר האיש אשר-ימלט מן-האנשים אשר אני מביא על-ידיכם נפשו תחת נפשו. 25 ויהי ככלתו לעשות העלה ויאמר יהוא לרצים ולשלשים באו הכום איש אל-יצא ויכום לפי-חרב וישלכו הרצים והשלשים וילכו עד-עיר בית-הבעל. 26 ויצאו את-מצבות בית-הבעל וישרפוה. 27 ויתצו את מצבת הבעל ויתצו את-בית הבעל וישמהו למחראות עד-היום. 28 וישמד יהוא את-הבעל מישראל. 29 רק חטאי ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל לא-סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשר בית-אל ואשר בדן.

30 ויאמר יהוה אל-יהוא יען אשר-הטיבת לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני רבעים ישבו לך על-כסא ישראל. 31 ויהוא לא שמר ללכת בתורת-יהוה אלהי-ישראל בכל-לבבו לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את-ישראל. 32 בימים ההם החל יהוה לקצות בישראל ויכם חזאל בכל-גבול ישראל. 33 מן-הירדן מזרח השמש את כל-ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשי מערער אשר על-נחל ארנן והגלעד והבשן. 34 ויתר דברי יהוא וכל-אשר עשה וכל-גבורתו הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 35 וישכב יהוא עם-אבתיו ויקברו אתו בשמרון וימלך יהואחז בנו תחתיו. 36 והימים אשר מלך יהוא על-ישראל עשרים ושמנה-שנה בשמרון.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות