ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו לא

1 כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל. 2 מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על-כן משכתיך חסד. 3 עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים. 4 עוד תטעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו. 5 כי יש-יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל-יהוה אלהינו.

6 כי-כה אמר יהוה רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע יהוה את-עמך את שארית ישראל. 7 הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי-ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה. 8 בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל-נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי-הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא.

9 שמעו דבר-יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו. 10 כי-פדה יהוה את-יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. 11 ובאו ורננו במרום-ציון ונהרו אל-טוב יהוה על-דגן ועל-תירש ועל-יצהר ועל-בני-צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא-יוסיפו לדאבה עוד. 12 אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם. 13 ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את-טובי ישבעו נאם-יהוה.

14 כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על-בניה מאנה להנחם על-בניה כי איננו.

15 כה אמר יהוה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם-יהוה ושבו מארץ אויב. 16 ויש-תקוה לאחריתך נאם-יהוה ושבו בנים לגבולם.

17 שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השיבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי. 18 כי-אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על-ירך בשתי וגם-נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי. 19 הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי-מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על-כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם-יהוה.

20 הציבי לך צינים שמי לך תמרורים שתי לבך למסלה דרך הלכתי שובי בתולת ישראל שבי אל-עריך אלה. 21 עד-מתי תתחמקין הבת השובבה כי-ברא יהוה חדשה בארץ נקבה תסובב גבר.

22 כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עוד יאמרו את-הדבר הזה בארץ יהודה ובעריו בשובי את-שבותם יברכך יהוה נוה-צדק הר הקדש. 23 וישבו בה יהודה וכל-עריו יחדו אכרים ונסעו בעדר. 24 כי הרויתי נפש עיפה וכל-נפש דאבה מלאתי. 25 על-זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי.

26 הנה ימים באים נאם-יהוה וזרעתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. 27 והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאם-יהוה. 28 בימים ההם לא-יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה. 29 כי אם-איש בעונו ימות כל-האדם האכל הבסר תקהינה שניו.

30 הנה ימים באים נאם-יהוה וכרתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדשה. 31 לא כברית אשר כרתי את-אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר-המה הפרו את-בריתי ואנכי בעלתי בם נאם-יהוה. 32 כי זאת הברית אשר אכרת את-בית ישראל אחרי הימים ההם נאם-יהוה נתתי את-תורתי בקרבם ועל-לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו-לי לעם. 33 ולא ילמדו עוד איש את-רעהו ואיש את-אחיו לאמר דעו את-יהוה כי-כולם ידעו אותי למקטנם ועד-גדולם נאם-יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר-עוד.

34 כה אמר יהוה נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו. 35 אם-ימשו החקים האלה מלפני נאם-יהוה גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל-הימים.

36 כה אמר יהוה אם-ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי-ארץ למטה גם-אני אמאס בכל-זרע ישראל על-כל-אשר עשו נאם-יהוה.

37 הנה ימים נאם-יהוה ונבנתה העיר ליהוה ממגדל חננאל שער הפנה. 38 ויצא עוד קוה המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה. 39 וכל-העמק הפגרים והדשן וכל-השרמות עד-נחל קדרון עד-פנת שער הסוסים מזרחה קדש ליהוה לא-ינתש ולא-יהרס עוד לעולם.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות