האם יש לקיים שיעורי תורה באמצע הרחוב?

קוד: האם יש לקיים שיעורי תורה באמצע הרחוב בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

האם צריך ללמד תורה בחוץ, ברחוב, במקום שבו כולם יכולים להצטרף, על-מנת להרבות תלמידים?

או שעדיף ללמוד תורה בתוך בניין סגור, מאובטח ומכובד, שבו לא יבואו תלמידים שאינם הגונים?

חכמי ישראל נחלקו בשאלה זו (בתלמוד בבלי, מועד קטן טז:; מתורגם לעברית):


לעיון נוסף

  • בנוסף לפסוק "חכמות בחוץ תרנה", יש פסוקים נוספים שבהם החכמה יוצאת לרחוב כדי לקרוא לתלמידים (פירוט), וזה מחזק את דעתו של ר' חייא; אולם, אפשר לפרש את הפסוקים האלה גם לפי דעת רבי - החכמה יוצאת החוצה רק כדי לקרוא לתלמידים שיבואו ללמוד, אבל הלימוד עצמו הוא בבית המדרש. ויש שפירשו, שה"חוץ" וה"רחובות" אינם רשות הרבים, אלא רק כינויים מושאלים לבתי המדרש - שהם ה"חוצות" וה"רחובות" של התורה; פירושים אלה מתאימים לדעת רבי (ראו חכמות בחוץ תרנה).
  • המחלוקת כאן היא על מקום הלימוד; פסוקים אחרים בספר משלי עוסקים באופן הלימוד - שצריך להיות מוצפן, כך שכל תלמיד יבין על-פי דרגתו (פירוט).

תגובות