גם שניהם = שניהם יחד, למרות שהם שונים

קוד: גם שניהם= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

הביטוי גם שניהם משמעותו היא "שניהם יחד" או "שניהם באותו אופן":
בחלק מהפסוקים הוא בא להדגיש את השוויון בין שני דברים, שבמבט ראשון נראים שונים:
ובחלק מהפסוקים הוא בא להדגיש את השילוב בין שני דברים:

פירושים נוספים

חז"ל, בפירושיהם על דברים כג19: "לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית ה' אֱלֹהֶיךָ לְכָל נֶדֶר, כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹהֶיךָ גַּם שְׁנֵיהֶם", פירשו את הביטוי בכמה דרכים:

1. "גם שניהם - לרבות שינוייהם, כגון: חטין ועשאן סולת" (בית שמאי, תלמוד בבלי בבא קמא סה:, וכן רש"י על הפסוק): גם אם האתנן השתנה, עדיין אסור להביא אותו לבית המקדש.

  • אולם, פירוש זה אינו מתאים לפסוקים אחרים.
  • גם בפסוק זה, בית הלל חלקו על בית שמאי ואמרו "הם ולא ולדותיהם, הם ולא שנוייהם" (שם).
2. "גם שניהם - בעבור שהאחד באמת תועבה גדולה, והוא האתנן, כי בו נעשתה תועבת הזימה, אמר שגם שניהם יתעב ה'. וכמוהו " מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם ", יתלה הקטן בגדול. וכן " ומתו גם שניהם ", כמו שפירשתי (שם)." (רמב"ן), וכן פירשנו למעלה.

3. ואפשר גם לפרש גם שניהם = אפילו שניהם, בנוסף לדברים אחרים שנזכרו לפני כן, למשל: "הזהיר כבר על פסולי הקרבן במומין, ואמר בהם (דברים יז א) לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת ה' אלהיך הוא, הוסיף בכאן לומר, כי גם האתנן והמחיר, שגופם תמים, גם הם תועבת ה' אלהיך כמותם. והוא הנכון. וכן אוזן שומעת ועין רואה ה' עשה גם שניהם, ירמוז לאדם בכללו, יאמר שה' יצר את האדם ועשה גם אלו בו. וכן אבן ואבן איפה ואיפה תועבת ה' גם שניהם, ירמוז לגוזל וחומס וכל עושק, שהם תועבות גדולות מאלו, ולא יזכירם." (רמב"ן).

  • אולם, המילה גם בדרך-כלל מוסיפה על דבר שנזכר בסמוך, ולא על דבר שנזכר במרחק של כמה פרקים כמו בדוגמאות שהביא רמב"ן.
  • ועוד: לפי פירוש זה לא ברור מדוע נאמר "גם שניהם" ולא בקיצור "גם הם".

 

תגובות