מבנה משלי כג

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כג    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
פרק כג

 דקויות

מבנה הקובץ "דברי חכמים"

הקובץ השלישי בספר משלי מתחיל בפרק כב פסוק 17 ומסתיים בסוף פרק כד (ויש אומרים: בפרק כד פסוק 22). רמז למבנה הקובץ ניתן למצוא במשלי כב20: "הֲלֹא כָתַבְתִּי לְךָ שלשום[שָׁלִשִׁים] במעצות וָדָעַת" (פירוט). מפרשים חדשים רבים טוענים שהמילה שלשים מציינת את המספר שְׁלֹשִׁים. ואכן, ניתן למצוא בקובץ שלושים משלים.   ישנן כמה דרכים לספור את דברי החכמה; נציג כאן שתי דרכים - לפי הדרך הראשונה יש שלושים משלים עד סוף פרק כד, ולפי הדרך השניה - עד כד 22.

עשרה משלים ממשלי כב22 עד משלי כג11

בקטע זה החלוקה למשלים פשוטה וברורה, וכל החוקרים מסכימים שיש כאן עשרה משלים:

כב 22-23: אל תגזול דל;   24-25: אל תתרועע עם כעסן;   26-27: אל תחתום ערבוּת;   28: אל תסג גבול עולם;  29: עזור לקדם את המהיר במלאכתו;

כג 1-3: היזהר בסעודה עם מושל;   4-5: אל תתייגע להעשיר;    6-8: אל תסעד אצל רע-עין;   9: באזני כסיל אל תדבר;   10-11: אל תסג גבול יתומים.

אחד-עשר משלים ממשלי כג12 עד כד12

בקטע זה החלוקה למשלים פחות ברורה, ויש דעות שונות הנחלקות בעיקר לגבי פסוקים הנראים כהקדמה (כגון "בני", "שמע לאביך" וכד'). אם נצרף את כל ההקדמות לפסוקים שאחריהן, נקבל:

כג 12-14: אל תמנע מנער מוסר;   15-18: אל יקנא ליבך בחטאים;   19-21: אל תהי בסובאי יין;    22-23: אמת קנה ואל תמכור;  

כג 24-25: ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך;   26-28: אל תשוחח שיחה עמוקה עם נכריה;    29-35: אל תשתכר מיין; פירוט נזקי השיכרות.

כד 1-2: אל תקנא באנשים רעים;   3-6: בחכמה תבנה בית ותעשה מלחמה;   7-9: האויל ובעל-המזימות רחוקים מהחכמה;    10-12: הצל לקוחים למוות.

חמישה משלים ממשלי כד13 עד כד22

בקטע זה החלוקה שוב פשוטה וברורה, וכל החוקרים מסכימים שיש כאן 5 משלים:

כד 13-14: דע חכמה לנפשך;  15-16: אל תארוב לצדיק;  17-18: בנפול אויבך אל תשמח;  19-20: אל תתחר במרעים;    21-22: אל תתערב עם מורדים.

ארבעה משלים ממשלי כד23 עד סוף פרק כד

כד 23-26: אל תכיר פנים - הוכח את הרשעים;    27: הכן לך מלאכה לפני שתבנה את ביתך;

28-29: אל תהי עד חינם, גם לא כנקמה;    30-34: מוסר השכל מכרמו של העצל.

בסך-הכל 10+11+5+4 = 30 משלים עד סוף פרק כד.

אולם, נאמר במשלי כד23: "גַּם אֵלֶּה לַחֲכָמִים" (פירוט), ויש טוענים שמילים אלה מתחילות קובץ חדש, ולפי זה יש לספור 30 משלים רק עד משלי כד22. אפשר להגיע למספר זה אם מפצלים חלק מהמשלים בקבוצה השניה (כג12 עד כד12):

כג 15-18:פסוקים 15-16 מעודדים את הבן לדבר מישרים כדי לשמח את ההורים, ופסוקים 17-18 הם אזהרה נפרדת: אל יקנא ליבך בחטאים.

כג 29-35: פסוקים 29-30 מדברים על השיכור בגוף שלישי ופסוקים 31-35 מדברים אל הבן בגוף שני, כך שאפשר לראות בהם שני משלים נפרדים.

כד 3-6: פסוקים 3-4 מדברים על בניית בית בחכמה,  ופסוקים 5-6 מדברים על ניהול מלחמה בחכמה.

כד 7-9: פסוק 7 מדבר על השופט האויל, שאינו משתמש בחכמה כשהוא יושב על כסא השופט בשער; פסוקים 8-9 מדברים על נושא אחר - אדם הזומם מזימות מתועבות.

אם מפצלים ארבע קבוצות אלה, מקבלים 15 משלים ממשלי כג12 עד כד12,  ובסה"כ: 10+15+5=30 משלים עד משלי כד22.

 פרק כג    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות