יראת ה' תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה

קוד: ביאור:משלי י27 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי י27: "יִרְאַת ה' תּוֹסִיף יָמִים, וּשְׁנוֹת רְשָׁעִים תִּקְצֹרְנָה"

1. הפסוק יוצא מנקודת הנחה, שלכל אדם ישנו זמן קבוע שהוקצב לו לחיות, אבל המעשים שלו יכולים להשפיע על אורך חייו: יראת ה' תוסיף ימים ותאריך את חייו מעבר למה שהוקצב לו, ושנות רשעים תקצורנה וחייהם יהיו קצרים יותר ממה שהוקצב להם (מצודות). וכך סיפרו חז"ל:

"רבי שמעון בן חלפתא הלך לברית מילה, וסעד שם אביו של תינוק, והשקה אותן יין ישן בן ז' שנים. אמר להן: "מן היין הזה אני מיישן לשמחתו של בני"! היו סועדין עד חצי הלילה.

ר' שמעון בן חלפתא, שהיה בטוח על כחו, יצא לו בחצי הלילה לילך לעירו. מצא שם מלאך המות בדרך, וראה אותו משונה.    אמר לו 'מי אתה?'    אמר לו: 'שלוחו של מקום!'.    אמר לו: 'ומפני מה אתה משונה?'    אמר לו: 'משיחתן של בריות, שהן אומרים 'כך וכך אנו עתידין לעשות', ואינו יודע אימתי הוא נקרא למות! אותו האיש שהיית סועד אצלו, ואמר לכם 'מן היין הזה אני מיישן לשמחת בני', והרי הגיע פרקו ליטול אחר שלושים יום!'.    אמר לו ' הראה לי את פרקי!'    אמר לו 'לא עליך ולא על כיוצא בך אני שולט. פעמים שהקב"ה חפץ במעשים הטובים, ומוסיף בכם חיים, שנאמר יראת ה' תוסיף ימים'." (דברים רבה ט א).

"יראת ה' תוסיף ימים, הגם שהיראה מפני דבר דרכה לקצר הימים, לא כן יראת ה', שהיא תוסיף ימי האדם; ושנות רשעים תקצרנה ע"י עונשי ה'" (מלבי"ם).

2. כדוגמה, הביאו חז"ל את שנות חייהם של הכהנים הגדולים: "יִרְאַת ה' תּוֹסִיף יָמִים - זה מקדש ראשון, שעמד 410 שנים, ולא שמשו בו אלא 18 כהנים גדולים;   וּשְׁנוֹת רְשָׁעִים תִּקְצֹרְנָה - זה מקדש שני, שעמד 420 שנה, ושמשו בו יותר מ-300 כהנים; צא מהם ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק, ושמונים ששמש יוחנן כהן גדול, ועשר ששמש ישמעאל בן פאבי... מכאן ואילך צא וחשוב, כל אחד ואחד לא הוציא שנתו" (רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן, בבלי יומא ט א),

"מקדש ראשון, על ידי ששמשו בו באמונה, שמשו בו 18 כהנים, הוא ובנו ובן בנו; מקדש שני, על שהיו נוטלין אותה בדמים, ויש אומרים: שהיו הורגין זה את זה בכשפים, שמשו 80 כהנים... מעשה באחד ששלח ביד בנו שתי מדות של כסף מלאות כסף מחוקיהן כסף, ועמד אחד ושלח ביד בנו שתי מדות של זהב מלאות זהב ומחוקיהון זהב, אמרו "כפה סייח את המנורה" (= השוחד של השני ניצח את השוחד של הראשון)" (ויקרא רבה כא ט).

בימי בית ראשון, הכהנים הגדולים היו נאמנים לתורה (גם כאשר המלכים חטאו), והאריכו ימים בתפקידם. אולם בימי בית שני, הכהנים התייחסו לתפקידם כאל עוד "ג'וב" שנועד להביא להם כבוד ופרנסה, וקנו את כהונתם בכסף, ולכן רובם לא זכו לסיים אפילו שנה אחת בתפקיד.

3. ויש שפירשו שהפסוק אינו מתייחס לזמן הכולל המוקצב לאדם בחייו, אלא ליעילות שבה אדם מנצל את זמנו:

"על-ידי שיהיה שומר [לשונו] כדין, ממילא בוודאי יהיו דיבוריו מצומצמים כדי שלא יילכד בלשונו... וממילא יתווסף לו איזה שעות בכל שבוע שיהיו פנויות ללימוד תורה, ובמשך שנה יוכל להתווסף לו כמה מאות שעות. ובדרך רמז נוכן לאמר על איש כזה מה שכתוב יראת ה' תוסיף ימים, ואשרי חלקו" (חפץ חיים, חובת השמירה ח יא),

"ובחינת זקן, דהינו להרחיב ולהאריך ימיו בתוספות קדושה בכל פעם כנ"ל, הוא על ידי יראה, שהיראה מביאה תוספות קדושה בכל יום ויום. שעל-ידי-זה נתארכין ונתרחבין הימים, בבחינת יראת ה' תוסיף ימים" (לקוטי מוהר"ן תנינא ס).

מקורות ופירושים נוספים

רעיון דומה נמצא ב משלי ט11: "כִּי בִי יִרְבּוּ יָמֶיךָ, וְיוֹסִיפוּ לְּךָ שְׁנוֹת חַיִּים" (פירוט).

עוד על ימים ושנים, ראו יחזקאל כב4: "וַתַּקְרִיבִי יָמַיִךְ, וַתָּבוֹא עַד שְׁנוֹתָיִךְ", ומלבי"ם שם.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות אבן העזר חנוכה: והאש של נר חנוכה הוא בבחינת יראת ה' תוסיף ימים, בבחינת כי ה' אלקיך אש אכלה הוא, ... וזה בחינת יראת ה' תוסיף ימים, כי טבע היראה להמית ולהזיק, כי רבים מתים או ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: זה שאמר הכתוב: יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. יראת ה' תוסיף ימים - זה ישעיה שחיה שנים הרבה, טליתו של ישעיה כמה מלכים קפ,ל שנאמר: חזון וגו'. ... (cache)
 • ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ¬ֳ× ֳ¬ֳ×: "יראת ה' תוסיף ימים" - זה מקדש ראשון, שעמד ארבע מאות ועשר שנים ולא שמשו בו אלא שמונה עשר כהנים גדולים; "ושנות רשעים תקצרנה" - זה מקדש שני, שעמד ארבע מאות ... (cache)
 • מקורות לפרק: יראת ה' תוסיף ימים ג€“ ["הדאגות מחלישות הכח ומקרבות קץ המות. אבל יראת השי"ת והדאגה על עונות, לא תקצר את הימים אלא ימים על ימים תוסיף"] ג€“ רבנו יונה, על משלי י, ... (cache)
 • הזקנה ביהדות: המסקנא שלנו: הזקנה = ברכה, כמו שנאמר: "יראת ה' תוסיף ימים "2, שכל הכבוד לזקנים, שאפילו סתירתם בנין הוא. אמנם עלינו לברר: הא - מנא לן? ... (cache)
 • ואתחנן - אשלג: ... הדאגה כלות הלב, אך דאוג בתורה אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לו ועל זה אמר שלמה ע"ה (משלי י, כז): "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה". שבת שלום ... (cache)
 • מדרש רבה - וילך: אמר לו הראה לי את פרקי אמר לו לא עליך ולא על כיוצא בך אני שולט פעמים שהקב"ה חפץ במעשים הטובים ומוסיף בכם חיים שנאמר (משלי י) יראת ה' תוסיף ימים רבנן אמרי ... (cache)
 • "Likutei Mohoron": ונתרחבין הימים, בבחינת (משלי י) "יראת ה' תוסיף ימים ". וזה בחינת (ישעיה ... אברהם בארץ פלשתים ימים רבים", בחינת: "יראת ה' תוסיף ימים " כנ"ל. ... (cache)
 • מקור חיים - לפני ולפנים, בית המדרש להתחדשות - דף סד:: וכי דבר זר הוא לומר יראת ה' תוסיף ימים. בפרט באותן הדורות שיורי בית ראשון. לא היה חידוש כלל: "שנזכה ש" יראת ה' תוסיף ימים "! לראש העמוד. הדפסת עמוד ... (cache)
 • פרשת תולדות - הרב אלון ארביב: 13 נובמבר 2008 ... ועפ"י זה יש לפרש את הפסוק: יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה. והוא: כי ע"י יראת ה' שעושה מעשים טובים, תוסיף ימים, שנקראים הימים "רבים", ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ד - משנה כ - תורה: 20 פברואר 2009 ... נאמר במשלי (י, כז) "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה" פירש מרן מופת הדור הגרע"י יוסף שליט"א לאדם שיש לו בן רציני, הולך בדרך התורה ... (cache)
 • קולות:: פרשת השבוע:: דברים:: עקב: (שם ט, י'), "יראת ה' תוסיף ימים" (משלי י', כ"ז), ובסוף קהלת ג€“ "סוף דבר הכל נשמע, את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם". ... (cache)
 • שכר ועונש בתנך: 5 מרץ 2006 ... יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה... תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד... צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ. ... (cache)
 • פרשת האזינו - "...כי לא דבר רק הוא מכם..." - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... מצד קיום התורה והמצוות אינו עיקר השכר אלא דבר נמשך אל קיום התורה... ראב"ע: ד "ה כי הוא חייכם: כטעם יראת ה' תוסיף ימים, ועוד שתהיו בארץ טובה ולא בגלות. ... (cache)
 • בלוגים בטבעת - מכורי הארי פוטר: "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה" (משלי,י,כז) Avatar מחסום כתיבה. (נועה לאוטנר.) הבלוג שלי שיכיל פאנפיקים בעיקר (הארי פוטר, דמדומים) וסיפורים. ... (cache)
 • תורה ס - ברסלב! להצליח בכח המחשבה - Breslev.EIP.co.il: ... בבחינת (משלי י) "יראת ה' תוסיף ימים" (ישעיה ל"ג) "יראת ה' היא אוצרו", בחינת (ברכות ס"א): 'עשאה כאוצר' שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה כי התחלת הימים הם ...
 • ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ¬ֳ× ֳ¬ֳ×: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב (משלי י): "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה", יראת ה' תוסיף ימים - זה מקדש ראשון, שעמד ארבע מאות ועשר שנים ... (cache)
 • סדנת שקוף | חדשות ברסלב: 15 מרץ 2011 ... אבל כל היראות וכל היסורין שיש לאדם מחמת יראת ה' הם מוסיפים ימים וחיים בבחינת " יראת ה' תוסיף ימים ". וגם אלו היסורין שיש לאדם מחמת שעבר איזה ... (cache)
 • פרשת השבוע שמיני לפי חכמת הקבלה והזהר: 17 אפריל 2009 ... איתא בגמ' (יומא ט') "יראת ה' תוסיף ימים " זה בית המקדש הראשון, "ושנות רשעים ... ומצינו שדרשו בגמר' על הכתוב: (משלי י,כז) יראת ה' תוסיף ימים,... (cache)
 • מסורת יהודי עירק - דרשות לספר בראשית: דרשות לפרשת חיי שרה מספרי...: ועפ"י זה יש לפרש את הפסוק: יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה. והוא: כי ע"י יראת ה' שעושה מעשים טובים, תוסיף ימים, שנקראים הימים "רבים", ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- רבי יהודה בר אלעאי ראש המדברים בכל מקום: "יראת ה' תוסיף ימים" - אלו כהני בית ראשון, "ושלות רשעים תקצורנה" - אלו כהני בית שני וכו'. שלא האריכו ימים כי קנו את השררה שלא ברצון הציבור. ... (cache)
 • הפסוק הראשון בפרשת כי תשא - מחילת ה' לישראל במחצית השקל: שנאמר, יראת ה' תוסיף ימים (משלי י'). ראיה מוחשית לדבר נתן ה' לישראל, בעת שניחם על חטא העגל. דהיינו, כשם שסלח ה' לישראל על החטא הגדול ביותר, בתקופה החשובה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- קבלו דברי ג€“ צדקות ופסיקת הלכה: ... הוא נגזר עליו כמה שנים יחיה אם זכה הוא משלים את שנותיו אם לאו פוחתין לו מהם דכתיב (משלי י') יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה כך דברי ר' עקיבא; ... (cache)
 • זקנה ואריכות ימים בספרות התלמוד והמדרש: יראת ה' תוסיף ימים זה מקדש ראשון ושנות רשעים תקצרנה זה מקדש שני. יומא ט. 15. מחיי חיים יתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנין. שם עא. ... (cache)
 • ֳ₪ֳ¸ֳ¡ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳµ: ... וקיום מצוות או להיפך נקצבו לו לאדם שנות חיים מקסימליות והוא עלול לקצרן ע"י עבירות שעבר. וע"ז נאמר: "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה" (משלי י, כז). ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ישעיהו: זה שאמר הכתוב יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה, יראת ה' תוסיף ימים זה ישעיה שחיה שנים הרבה, טליתו של ישעיה כמה מלכים קפל שנאמר חזון וגו'. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- תודעני אורח חיים: צפה ליראה, שנאמר, יראת ה' תוסיף ימים. ר' זעירא אמר: אמר דוד לפני הקב"ה, רבש"ע, תודיעני ארח חיים, אמר לו הקב"ה: דוד, חיים את בעי? צפה ליסורין, ודרך חיים ... (cache)
 • תהילים - פרק ב: ... ותכף שזוכרין ביראת ה' אף על פי שיודעים כל אחד בנפשו שאינו נקי כלל אף על פי כן יכולים לשמח ולחיות חיים אמתיים כי יראת ה' תוסיף ימים, בחינת יראת ה' לחיים, ... (cache)
 • בלוגים בטבעת - בלוגרים דתיים: Avatar uk style uk flow (ג€¢ֲ°ג€¢הילהג€¢ֲ°ג€¢) תיכנסו ותראו... Avatar מחשבותיה של דתיה סוג ב'. (בת של מלך (:) "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה" (משלי,י,כז) ... (cache)
 • דברי תורה - ברית מילה חינם על ידי רופא או מוהל תינוק ילד, מבוגר...: ... לו הראה לי את פרקי אמר לו לא עליך ולא על כיוצא בך אני שולט, פעמים שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשים הטובים ומוסיף בכם חיים, שנאמר (משלי י) יראת ה' תוסיף ימים.... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: וכן כתוב: יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה. וכתוב: בחצי ימיו יעזבנו. וכתוב: כי אם ה' יגפנו או יומו יבא. והנה המת במלחמה או במגפה, לא מת ביומו בזמן ... (cache)
 • פרק י"ט - כח האהבה המסותרת | חב"ד - אור אין סוף: ... והסנה איננו אוכל (שמות ג ב) וכמו שכתוב: ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום(דברים ד ד), וכמו כן: יראת ה' תוסיף ימים (משלי י כז). ... (cache)
 • בבלי - מסכת יומא: ... אטרחונהו רבנן מאי פרהדרין פורסי אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מאי דכתיב (משלי י) יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה יראת ה' תוסיף ימים זה מקדש ראשון ... (cache)
 • parshablog: April 2009: Apr 30, 2009 ... אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מאי דכתיב (משלי י) יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה יראת ה' תוסיף ימים זה מקדש ראשון שעמד ארבע מאות ועשר ... (cache)
 • ִ¦ֳ¿ִ˜ ִ‚ִ�ֳ¸ִ�ִƒִƒ ֳ¼ִƒִ� ֳ¸ ִˆִ¥ ֳ¿ִ₪ ִ€ִ� "ִ•: על פי " יראת ה' תוסיף ימים ושנות. רשעים תקצורנה", במה הכתוב מדבר, ..."יראת ה' תוסיף ימים ", כי יש מתקן בשנים האחרונים את השנים שחסרו ממנו וחוזרים ... (cache)
 • ליקוטי הלכות - רבי נתן מברסלב - ברסלב התחייבות! ל: להיות אלוהים...: ... על ידי זה נמשך יראה, ועל ידי יראה נמשך בחינת אריכת ימים בחינת יראת ה' תוסיף ימים, ועל ידי אריכת ימים נמשך עשירות, ועל ידי העשירות זוכין להתבוננות גדול. ...
 • more "יראת ה' תוסיף ימים ":
 • האמונות והדעות: יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה 61,. ונאמר באחד הצדיקים: והספתי על ימיך חמש עשרה שנה62,. ואמר בהרבה מן הגמולות "למען יאריכון ימיך"63 וכל הדומה לכך. ... (cache)
 • ע על ספר משלי " ליקוטים לפירוש ראב: תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה. (`. משלי י כז.)." 98. יראת ה. 'תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה.: ". השם נתן כח לכל גוף כמה יעמוד ...
 • באורי אגדות חגיגה יב ע"ב: וכמו שאמר הכתוב יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה [משלי י, כז]. ודבר זה, כי בעל יראת ה' יתברך הוא עושה עצמו עלול אל ה' יתברך, והעלול יש לו קיום מצד ... (cache)
 • more "ימים ושנות רשעים תקצרנה ":

תגובות