רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד

קוד: ביאור:משלי כא21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כא21: "רֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד, יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד"

אדם הרודף (משתדל מאד) לעשות צדק (בדין) וחסד (לפנים משורת הדין),   שכרו יהיה שימצא חיים ארוכים, אנשים יכירו בצדקתו ויתנו לו כבוד.

עצות

רודף = משתדל לעשות.   צדקה = עשיית צדק.

המשתדל לעשות צדקה ימצא צדקה - האם זה לא מובן מאליו? הרי בכל מקום יש עניים, וכל מי שרוצה לתת צדקה יכול למצוא בקלות למי לתת!

1. ייתכן שהצדקה הראשונה היא צדקה שהאדם עושה עם אחרים, והצדקה השניה היא צדקה שה' עושה עמו: "הרודף לעשות צדקה וחסד עם הבריות, ימצא גם הוא מה' חיים וצדקה וכבוד" (מצודות). מי שמשתדל לנהוג כל חייו בצדק, וגם לעשות צדק בין אנשים אחרים, יזכה ליחס דומה מה':

2. וייתכן שהכוונה היא אכן לומר, שמי שרודף צדקה ימצא צדקה - מי שיתאמץ באמת לעשות צדק, יצליח בכך: ה' יזמן לו כסף שיוכל לתת, ועניים מהוגנים שיוכל לתת להם. לפירוט ראו יגעת ומצאת - תאמין.

דקויות

צדקה וחסד

1. בלשון המקרא, צדקה היא עשיית צדק, שורת הדין, וחסד הוא לפנים משורת הדין.

2. בלשון חז"ל, גם צדקה וגם חסד הם לפנים משורת הדין, אולם יש הבדל ביניהם: "צדקה - בממונו, וחסד - בגופו, ולכן ימצא חיים - בגופו, וצדקה בממונו, ונוסף עוד הכבוד, לפי שנדמה לבוראו שהוא מלך הכבוד וחולק מכבודו ליראיו ההולכים בדרכיו" (רמ"ד וואלי);

וכך בתלמוד: "(הנתינה היא הצדקה, והטורח הוא החסד ); בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה : (א) צדקה - בממונו (נותן לו כסף), גמילות חסדים -  בין בגופו (כגון מספיד למת, נושאו, קוברו, משמח חתן, מלוה חבירו בדרך) בין בממונו (מלוה לו מעות, משאילו כלים ובהמה). ( ב) צדקה - לעניים, גמילות חסדים - בין לעניים בין לעשירים. (ג) צדקה - לחיים, גמילות חסדים - בין לחיים בין למתים" (בבלי סוכה מט: (ּרש"י)).

אולם, יש אנשים הזקוקים לכסף, ואין סיכוי שיוכלו להחזיר; במקרים כאלה, "בכמה דברים יש שצדקה עדיף מן החסד, שצדקה נותן לו לחלוטין וגמ"ח נותן לו רק לפי שעה... לצדקה צריך התגברות היצר יותר, מפני שמתחסר ממונו..." (אהבת חסד ב יז).

הפסוק שלנו ממליץ להשתדל לעשות גם צדקה וגם חסד. וכך פירשו חכמי המדרש: "[דרך] של טובה - יש בה שני דרכים, אחד של צדקה ואחד של חסד, ואליהו ז"ל ממוצע ביניהם... ושמואל הנביא עומד בין שני דרכים הללו ואומר 'באיזה דרך אלך? אם אלך בשל חסד - של צדקה טובה ממנה, ואם אלך בשל צדקה - של חסד טובה ממנה! אלא אני מעיד עליי שמיים וארץ, שאיני מניח את שתיהן, ואקחם לעצמי... ללמדך שכל מי שהוא רוצה ועושה צדקה וגמ"ח, יורש שלוש מתנות טובות... חיים צדקה וכבוד" (פרקי דרבי אליעזר טז).

"אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא... בגמילות חסדים כתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים (לעולם הבא) צדקה וכבוד (בעולם הזה)." (בבלי קידושין דף מ א ורש"י, וכן רש"י על בבלי יבמות קט ב).

"החסד לוה מן הצדקה והצדקה מן החסד, שנאמר רודף צדקה וחסד" (שמות רבה לא טו)

"כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו - מוחלין לו על כל עונותיו... דכתיב " בְּחֶסֶד וֶאֱמֶת יְכֻפַּר עָו‍ֹן "... 'חסד' - זו גמילות חסדים, שנאמר רֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד ";" (תנא קמיה דרבי יוחנן, ביאור:בבלי ברכות ה ב).

ראו גם אורחות צדיקים - שער הנדיבות

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: "רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" (משלי כ"א כ"א). "ויקחהו ממכלאות צאן " על מונהגים ומנהיגות, בוחרים ונבחרים. צבי רובינשטיין ... (cache)
 • בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו: "רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" (משלי, כ"א, כ"א). "הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן. אוהב שלום. ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (מסכת אבות, ... (cache)
 • ספר משלי: בעוד התנ"ך כולו עומד על כך שצריך להיות צדיק הנה ספר משלי מיעץ שכדאי להיות צדיק, כי " רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" (כא 21). הערכים המרכזיים של התנ"ך ... (cache)
 • יהדותנו, כי לכל אחד יש זכויות: וכמו שכתוב [משלי כא,כא] רדף צדקה וחסד,ימצא חיים צדקה וכבוד.ועוד הקדמה אחת קטנה שצריך לידע-מה שכתבו הספרים הקדושים,כי חכמה ודעת הכתוב במקרה הזה[בקהלת שם]הוא ... (cache)
 • ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי...: "רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" (כ"א, 21). "עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור" (כ"ב, 16). "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב את ריבם ... (cache)
 • (1) פרק י' - מבנה.: (כא) רֹדֵף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד: פסוקנו עומד על פסוק מהתורה (דבר' טז כ): צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף לְמַעַן תִּחְיֶה ... (cache)
 • שבת קודש פרשת משפטים. - חוזרים בתשובה-תמיכה - פורומים, קהילות...: אמר רבי יצחק: מאי דכתיב; "רדף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד"? אלא לומר לך: כל הרודף אחר צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, ועושה בהן צדקה. ... (cache)
 • משרד החינוך, התרבות והספורט כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל...: "רדף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד" (משלי). המחויבות לקהילה של בית-הספר ושל כל תלמיד בו היא ערך חשוב ויסודי בתפיסה הפדגוגית המוצעת. אנו רואים בפעילות זו, ...
 • "כאת שלום ילמוט יי אבנים טו: קיזהענין נתבאר ביאור על מאמר חזל רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד). מכיבוד אב כחיב למען, יאריכון ימיך ולמען1. י /. פ.,. לברים וכו כ ייד אב ובו ... (cache)
 • חיים צדק - בלוגים - תפוז אנשים: ... כי רודף אחר חומריות תאוות וכבוד מסכן הוא וכי רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא/כא`- - מחכה לתגובות- - דרך אגב אני תושבת מהמרכז ואיכפת לי מכל ... (cache)
 • פקודי: שלום ג€“ גמילות חסדים (קידושין דף מ עמוד א "בגמילות חסדים כתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ובהבאת שלום כתיב בקש שלום ורדפהו") (cache)
 • עולם חסד יבנה: (במשלי כא, כא')אומר שלמה המלך החכם מכל אדם "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד " כבוד -בעולם הזה וחיים-בעולם הבא.(ע"פ הירושלמי פאה.) ... (cache)
 • האתר של נתנאל: "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד " כבוד בעולם הזה וחיים-בעולם הבא. ע"פ הירושלמי פאה ללמדך שכל מי שהוא רודף ועושה צדקה וגמילות חסדים ... (cache)
 • אורחות חיים / שחיבר רבנו אשר, אביו של רבי יעקב בעל הטורים: צדק צדק תרדוף, כי רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. ואל יחסר מחצית השקל בכל שנה בפעם אחת, ובכל חודש ובכל שבוע כפי מיסת ידך, ... (cache)
 • חפץ חיים - מאמרים מאתר Reader: יצחק, מאי דכתיב: רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד? משום דרודף צדקה ימצא צדקה... קרא עוד קרא עוד: ואהבת לרעך כמוך. מאת: משה הרשברג | 04/03/2008 | יהדות ... (cache)
 • פרשת חיי שרה: ואחרי כן קבר אברהם, הה"ד (משלי כא) רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. רודף צדקה, זה אברהם, שנאמר: ושמרו דרך ה' לעשות צדקה. וחסד, שגמל חסד לשרה. ... (cache)
 • Tarbut: רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד (כ"א- 21) נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכבד (כ"ז- 18) מגדל-עז שם ה' בו-ירוץ צדיק ונשגב (י"ח- 10) ... (cache)
 • נחלת אבות ביאור לפרקי אבות פרק ב / הרב פתחיה מנקין: אמר ליה רבי יוחנן: בשלמא תורה וגמילות חסדים - דכתיב 'בחסד ואמת יכפר עון'; חסד - זו גמילות חסדים, שנאמר 'רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ', אמת - זו תורה, ... (cache)
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» נחלת אבות:ביאור למסכת אבות: ימצא חיים צדקה וכבוד ', אמת - זו תורה, שנאמר: 'אמת קנה ואל תמכר'". אפשר לומר בכוונתו, 'יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ' היינו גמילות חסדים שהיא דרך ... (cache)
 • ג€¢ ועפי זהייש לומר זהושדמזו זלאם אץ: ימצא חיים צדקה וכבוד כו אלא לומר לך כל הרודף צדקה הקלייה ממציא לו מעות לעשות מהן צדקה פו ר יהושע. אומר זוכה לבנים בעלי חכמה בעלי עושר כעלי הגדה ... (cache)
 • ואהבת לרעך כמוך: בבא בתרא ט, ב: ואמר רבי יצחק, מאי דכתיב: רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד? משום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא לומר לך: כל הרודף אחר צדקה - הקדוש ברוך הוא ... (cache)
 • עולם חסד יבנה: רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" (משלי כא, כא). כבוד - בעולם הזה, וחיים - לעולם הבא! (ירושלמי פאה פרק א', הלכה א). ללמדך שכל מי שהוא רודף ועושה צדקה ... (cache)
 • לעולם יהא אדם/ דרשת שבת תשובה תשס"ט, בית כנסת הרמב"ן: בכיבוד אב ואם כתיב: 'למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך', בגמילות חסדים כתיב: 'רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, ובהבאת שלום כתיב: 'בקש שלום ורדפהו', ... (cache)
 • "ללכת בכל דרכיו...": רודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד. אביי, שהיה מוצאו מבית עלי, שרבצה עליהם קללה שימותו צעירים, בזכות שעסק בגמילות. חסדים הוסיפו לו עשרים שנה יותר מרבה בר ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת חיי שרה - עניינה של סמיכות פרשיות: "ואחרי כן קבר אברהם", הדא הוא דכתיב (משלי כא) "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ". "רודף צדקה", זה אברהם, שנאמר: "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה". ... (cache)
 • נושא: גמרא, ברכות דף ה עמוד א: דף עבודה מחבר: צבי יניר כתות: חט"ב...: ... ט"ז) בחסד ואמת יכפר עון; חסד - זו גמילות חסדים, שנאמר (משלי כ"א) רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, אמת - זו תורה, שנאמר: (משלי כ"ג) אמת קנה ואל תמכר; ... (cache)
 • סוגיות בנושאים אקטואליים 002 יום ד' 27/10/04: לגבי גמילות חסדים כתוב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ", המילה שמופיעה שם היא "רודף" בעניין השלום כתוב "שלום ורודפהו", הם שניהם בעלי אותו שכר. ... (cache)
 • בס"ד: רודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד. אביי, שהיה מוצאו מבית עלי, שרבצה עליהם קללה שימותו צעירים, בזכות שעסק בגמילות חסדים הוסיפו לו עשרים שנה יותר מרבה בר ... (cache)
 • בבא קמא יב - יח "צדקה לרמאים - מצוה?" > Beerot Yitzchak > ניצוצות...: ואמר רבי יצחק, מאי דכתיב: "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד "? משום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא לומר לך: כל הרודף אחר צדקה - הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - חיי שרה: ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו הדא הוא דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. רודף צדקה זה אברהם שנאמר ושמרו דרך ה' לעשות צדקה. וחסד שגמל חסד לשרה. ... (cache)
 • Kan-Naim כאן נעים: המימונה חג יוצאי יהדות מרוקו: 30 מרץ 2009 ... רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד (כ"א - 21) נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכבד (כ"ז - 18) מגדל-עז שם ה' בו-ירוץ צדיק ונשגב (י"ח - 10) ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: "בספר משלי (כ"א) רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד... כי כבר התבאר למעלה כי שכר הצדקה לפי גמילות חסד שבה, היינו שיתן הנותן מצד הטוב שבו שהוא נפש טובה, ... (cache)
 • breslev.co.il - עולם חסד יבנה: העולם כולו נבנה בחסד - "כי אמרתי עולם חסד יבנה", ואמר שלמה המלך, החכם מכל אדם: "רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד ". ומי מאיתנו לא רוצה חיים צדקה וכבוד. ... (cache)
 • האמת - תפוז בלוגים: רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד - משלי כא/כא`- - מחכה לתגובות- - דרך אגב אני תושבת מהמרכז ואיכפת לי מכל יהודי באשר הוא גם אם הוא רחוק ממני כי ... (cache)
 • האמת, כתבות הגולשים:: רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד --משלי כא/כא'-- --דרך אגב אני תושבת מהמרכז ואיכפת לי מכל יהודי באשר הוא גם אם הוא רחוק ממני כי ... (cache)
 • אודות הצדיק המופלא רבי משה אהרן פינטו זצוק"ל: ... רז"ל כל העושה צדקה כאילו קיים כל התורה ומצלת ממיתה משונה ומדינה של גיהנום ויזכה לעושר וכבוד כמאמר שלמה המלך ע"ה "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד".... (cache)
 • מכללת לפשיץ: דכתיב 'בחסד ואמת יכופר עון' (משלי טז,ו) חסד זו גמילות חסדים שנאמר 'רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד' (שם כא, כא) אמת זו תורה שנאמר 'אמת קנה ואל תמכור' ... (cache)
 • מאי 2002: כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה ג€“ שלום גדול ופרקליטים גדולים בין ישראל לאביהם שבשמים" (בבא בתרא י'). "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" (משלי ... (cache)
 • " באחד לחדש הוקם המשכן בחדש הראשון בשנה השנית ": רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. "משלי כא. 'כא.' לקראת חג הפסח הבעל. "ט אנו נערכים ל. מבצע איסוף חמץ.,. יאספו מוצרי חמץ ותערובת חמץ ... (cache)

תגובות