ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים ב

1 ונפן ונסע המדברה דרך ים-סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את-הר-שעיר ימים רבים.

2 ויאמר יהוה אלי לאמר. 3 רב-לכם סב את-ההר הזה פנו לכם צפנה. 4 ואת-העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני-עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד. 5 אל-תתגרו בם כי לא-אתן לכם מארצם עד מדרך כף-רגל כי-ירשה לעשו נתתי את-הר שעיר. 6 אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם-מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם. 7 כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את-המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר. 8 ונעבר מאת אחינו בני-עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב. 9 ויאמר יהוה אלי אל-תצר את-מואב ואל-תתגר בם מלחמה כי לא-אתן לך מארצו ירשה כי לבני-לוט נתתי את-ער ירשה. 10 האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים. 11 רפאים יחשבו אף-הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים. 12 ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר-נתן יהוה להם. 13 עתה קמו ועברו לכם את-נחל זרד ונעבר את-נחל זרד. 14 והימים אשר-הלכנו מקדש ברנע עד אשר-עברנו את-נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד-תם כל-הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם. 15 וגם יד-יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם. 16 ויהי כאשר-תמו כל-אנשי המלחמה למות מקרב העם.

17 וידבר יהוה אלי לאמר. 18 אתה עבר היום את-גבול מואב את-ער. 19 וקרבת מול בני עמון אל-תצרם ואל-תתגר בם כי לא-אתן מארץ בני-עמון לך ירשה כי לבני-לוט נתתיה ירשה. 20 ארץ-רפאים תחשב אף-הוא רפאים ישבו-בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים. 21 עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם. 22 כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את-החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה. 23 והעוים הישבים בחצרים עד-עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם. 24 קומו סעו ועברו את-נחל ארנן ראה נתתי בידך את-סיחן מלך-חשבון האמרי ואת-ארצו החל רש והתגר בו מלחמה. 25 היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על-פני העמים תחת כל-השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. 26 ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל-סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר. 27 אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול. 28 אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן-לי ושתיתי רק אעברה ברגלי. 29 כאשר עשו-לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר-אעבר את-הירדן אל-הארץ אשר-יהוה אלהינו נתן לנו. 30 ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי-הקשה יהוה אלהיך את-רוחו ואמץ את-לבבו למען תתו בידך כיום הזה.

31 ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את-סיחן ואת-ארצו החל רש לרשת את-ארצו. 32 ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל-עמו למלחמה יהצה. 33 ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת-בנו ואת-כל-עמו. 34 ונלכד את-כל-עריו בעת ההוא ונחרם את-כל-עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד. 35 רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו. 36 מערער אשר על-שפת-נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד-הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את-הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו. 37 רק אל-ארץ בני-עמון לא קרבת כל-יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר-צוה יהוה אלהינו.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות