ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע יד

1 ואלה אשר-נחלו בני-ישראל בארץ כנען אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן-נון וראשי אבות המטות לבני ישראל. 2 בגורל נחלתם כאשר צוה יהוה ביד-משה לתשעת המטות וחצי המטה. 3 כי-נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן וללוים לא-נתן נחלה בתוכם. 4 כי-היו בני-יוסף שני מטות מנשה ואפרים ולא-נתנו חלק ללוים בארץ כי אם-ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם. 5 כאשר צוה יהוה את-משה כן עשו בני ישראל ויחלקו את-הארץ.

6 ויגשו בני-יהודה אל-יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן-יפנה הקנזי אתה ידעת את-הדבר אשר-דבר יהוה אל-משה איש-האלהים על אדותי ועל אדותיך בקדש ברנע. 7 בן-ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד-יהוה אתי מקדש ברנע לרגל את-הארץ ואשב אתו דבר כאשר עם-לבבי. 8 ואחי אשר עלו עמי המסיו את-לב העם ואנכי מלאתי אחרי יהוה אלהי. 9 וישבע משה ביום ההוא לאמר אם-לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה לנחלה ולבניך עד-עולם כי מלאת אחרי יהוה אלהי. 10 ועתה הנה החיה יהוה אותי כאשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יהוה את-הדבר הזה אל-משה אשר-הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן-חמש ושמונים שנה. 11 עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה ככחי אז וככחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. 12 ועתה תנה-לי את-ההר הזה אשר-דבר יהוה ביום ההוא כי אתה-שמעת ביום ההוא כי-ענקים שם וערים גדלות בצרות אולי יהוה אותי והורשתים כאשר דבר יהוה. 13 ויברכהו יהושע ויתן את-חברון לכלב בן-יפנה לנחלה. 14 על-כן היתה-חברון לכלב בן-יפנה הקנזי לנחלה עד היום הזה יען אשר מלא אחרי יהוה אלהי ישראל. 15 ושם חברון לפנים קרית ארבע האדם הגדול בענקים הוא והארץ שקטה ממלחמה.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות