ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב יט

1 וירגז המלך ויעל על-עלית השער ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום מי-יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני. 2 ויגד ליואב הנה המלך בכה ויתאבל על-אבשלם. 3 ותהי התשעה ביום ההוא לאבל לכל-העם כי-שמע העם ביום ההוא לאמר נעצב המלך על-בנו. 4 ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר כאשר יתגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה. 5 והמלך לאט את-פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני.

6 ויבא יואב אל-המלך הבית ויאמר הבשת היום את-פני כל-עבדיך הממלטים את-נפשך היום ואת נפש בניך ובנתיך ונפש נשיך ונפש פלגשיך. 7 לאהבה את-שנאיך ולשנא את-אהביך כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים כי ידעתי היום כי לא אבשלום חי וכלנו היום מתים כי-אז ישר בעיניך. 8 ועתה קום צא ודבר על-לב עבדיך כי ביהוה נשבעתי כי-אינך יוצא אם-ילין איש אתך הלילה ורעה לך זאת מכל-הרעה אשר-באה עליך מנעריך עד-עתה.

9 ויקם המלך וישב בשער ולכל-העם הגידו לאמר הנה המלך יושב בשער ויבא כל-העם לפני המלך וישראל נס איש לאהליו.

10 ויהי כל-העם נדון בכל-שבטי ישראל לאמר המלך הצילנו מכף איבינו והוא מלטנו מכף פלשתים ועתה ברח מן-הארץ מעל אבשלום. 11 ואבשלום אשר משחנו עלינו מת במלחמה ועתה למה אתם מחרשים להשיב את-המלך.

12 והמלך דוד שלח אל-צדוק ואל-אביתר הכהנים לאמר דברו אל-זקני יהודה לאמר למה תהיו אחרנים להשיב את-המלך אל-ביתו ודבר כל-ישראל בא אל-המלך אל-ביתו. 13 אחי אתם עצמי ובשרי אתם ולמה תהיו אחרנים להשיב את-המלך. 14 ולעמשא תמרו הלוא עצמי ובשרי אתה כה יעשה-לי אלהים וכה יוסיף אם-לא שר-צבא תהיה לפני כל-הימים תחת יואב. 15 ויט את-לבב כל-איש-יהודה כאיש אחד וישלחו אל-המלך שוב אתה וכל-עבדיך. 16 וישב המלך ויבא עד-הירדן ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך להעביר את-המלך את-הירדן. 17 וימהר שמעי בן-גרא בן-הימיני אשר מבחורים וירד עם-איש יהודה לקראת המלך דוד. 18 ואלף איש עמו מבנימן וציבא נער בית שאול וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו אתו וצלחו הירדן לפני המלך. 19 ועברה העברה לעביר את-בית המלך ולעשות הטוב בעינו ושמעי בן-גרא נפל לפני המלך בעברו בירדן. 20 ויאמר אל-המלך אל-יחשב-לי אדני עון ואל-תזכר את אשר העוה עבדך ביום אשר-יצא אדני-המלך מירושלם לשום המלך אל-לבו. 21 כי ידע עבדך כי אני חטאתי והנה-באתי היום ראשון לכל-בית יוסף לרדת לקראת אדני המלך.

22 ויען אבישי בן-צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את-משיח יהוה.

23 ויאמר דוד מה-לי ולכם בני צרויה כי-תהיו-לי היום לשטן היום יומת איש בישראל כי הלוא ידעתי כי היום אני-מלך על-ישראל. 24 ויאמר המלך אל-שמעי לא תמות וישבע לו המלך.

25 ומפבשת בן-שאול ירד לקראת המלך ולא-עשה רגליו ולא-עשה שפמו ואת-בגדיו לא כבס למן-היום לכת המלך עד-היום אשר-בא בשלום. 26 ויהי כי-בא ירושלם לקראת המלך ויאמר לו המלך למה לא-הלכת עמי מפיבשת. 27 ויאמר אדני המלך עבדי רמני כי-אמר עבדך אחבשה-לי החמור וארכב עליה ואלך את-המלך כי פסח עבדך. 28 וירגל בעבדך אל-אדני המלך ואדני המלך כמלאך האלהים ועשה הטוב בעיניך. 29 כי לא היה כל-בית אבי כי אם-אנשי-מות לאדני המלך ותשת את-עבדך באכלי שלחנך ומה-יש-לי עוד צדקה ולזעק עוד אל-המלך.

30 ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את-השדה. 31 ויאמר מפיבשת אל-המלך גם את-הכל יקח אחרי אשר-בא אדני המלך בשלום אל-ביתו.

32 וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את-המלך הירדן לשלחו את-בירדן. 33 וברזלי זקן מאד בן-שמנים שנה והוא-כלכל את-המלך בשיבתו במחנים כי-איש גדול הוא מאד. 34 ויאמר המלך אל-ברזלי אתה עבר אתי וכלכלתי אתך עמדי בירושלם. 35 ויאמר ברזלי אל-המלך כמה ימי שני חיי כי-אעלה את-המלך ירושלם. 36 בן-שמנים שנה אנכי היום האדע בין-טוב לרע אם-יטעם עבדך את-אשר אכל ואת-אשר אשתה אם-אשמע עוד בקול שרים ושרות ולמה יהיה עבדך עוד למשא אל-אדני המלך. 37 כמעט יעבר עבדך את-הירדן את-המלך ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת. 38 ישב-נא עבדך ואמת בעירי עם קבר אבי ואמי והנה עבדך כמהם יעבר עם-אדני המלך ועשה-לו את אשר-טוב בעיניך.

39 ויאמר המלך אתי יעבר כמהם ואני אעשה-לו את-הטוב בעיניך וכל אשר-תבחר עלי אעשה-לך. 40 ויעבר כל-העם את-הירדן והמלך עבר וישק המלך לברזלי ויברכהו וישב למקמו.

41 ויעבר המלך הגלגלה וכמהן עבר עמו וכל-עם יהודה ויעברו את-המלך וגם חצי עם ישראל. 42 והנה כל-איש ישראל באים אל-המלך ויאמרו אל-המלך מדוע גנבוך אחינו איש יהודה ויעברו את-המלך ואת-ביתו את-הירדן וכל-אנשי דוד עמו.

43 ויען כל-איש יהודה על-איש ישראל כי-קרוב המלך אלי ולמה זה חרה לך על-הדבר הזה האכול אכלנו מן-המלך אם-נשאת נשא לנו.

44 ויען איש-ישראל את-איש יהודה ויאמר עשר-ידות לי במלך וגם-בדוד אני ממך ומדוע הקלתני ולא-היה דברי ראשון לי להשיב את-מלכי ויקש דבר-איש יהודה מדבר איש ישראל.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות