פנינים = אבן חן יקרה ונדירה במיוחד

קוד: פנינים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

פנינים נזכרו בתנ"ך יחד עם חומרים יקרים אחרים, כגון:

הפסוקים, מן הסתם, מסודרים בהדרגה, מהזול אל היקר: כסף - זהב - פנינים - כל חפציך; מכאן שהפנינים יקרות יותר מכסף וזהב. גם מפסוקים אחרים נראה שהפנינים היו יקרות ונדירות במיוחד:

ראו גם: תיאור מראה כבוד ה' / אביתר כהן.

פנינים כמשל

חז"ל דרשו שהמילה פנינים היא משל לכהן הגדול: "אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ [שניהם בסכנה, ואפשר להציל רק אחד מהם] - ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ... דאמר קרא  יקרה היא מפנינים - מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים" (רבי אחא ברבי חנינא, בבלי הוריות יג א, רמב"ם הלכות תלמוד תורה ג, טור יורה דעה רמו, ספר המידות השלם שער התורה). הפנינים, שצבען לבן טהור, מזכירות את הכהן הגדול, הנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים כאשר הוא לבוש בגדי לבן, וכולו טהור. הפנינים הנדירות והמיוחדות הן משל לכהן הגדול, שגם הוא אדם נדיר ומיוחד - אחד בדורו; ובכל זאת, חכמתו של התלמיד-החכם מיוחדת וחשובה יותר.

באופן דומה דרשו, שהמילה פנינים היא משל לבכור: "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים - מדבר בקהת וגרשון: אע"פ שגרשון בכור, ומצינו שבכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור, לפי שהיה קהת טוען הארון ששם התורה הקדימו הכתוב לגרשון, שבתחלה אמר "נשא את ראש בני קהת" ואחר כך אומר "נשא את ראש בני גרשון וגו'"; הוי "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים" - מבכור שיצא ראשון; ואין פנינים אלא תחלה, כמה דתימא (רות ד, ז): "וזאת לפנים בישראל"." (במדבר רבה ו א). הבכורים, כידוע, היו אמורים לכהן במקדש לפני חטא העגל, ורק בעקבות החטא נבחרו בני לוי במקומם, כך ששני המדרשים הללו דומים מאד.

תגובות