החכמה יקרה מכסף זהב ופנינים

קוד: ביאור:משלי ג15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי מתאר את ערכן של החכמה והתבונה:

משלי ג15: "יְקָרָה הִיא מפניים[מִפְּנִינִים], וְכָל חֲפָצֶיךָ לֹא יִשְׁווּ בָהּ"

יקר = נכבד, חשוב ומיוחדפנינים = אבן חן יקרה ונדירה במיוחד. החכמה והתבונה חשובות ומיוחדות יותר מהפנינים הנדירות שנמצאות במעמקי הים. כל דבר תבונה, שאדם דולה ממעמקי ליבו, הוא ייחודי וחד-פעמי.

הפסוק מלמד גם, שיש לקבל את חכמתם של אחרים בשמחה ובאהבה, גם כאשר היא באה בצורה לא נעימה (ביקורת), כמו שהיינו מקבלים בשמחה פנינים מלוכלכות בבוץ (ראו לאהוב ביקורת).

חפץ = דבר שרוצים בו כי הוא מביא תועלת. סוף פסוק 15 מלמד, שהחכמה והתבונה שוות ומועילות יותר מכל שאר הדברים שאנשים בדרך-כלל רוצים בהם. אולם הכינוי חפצי ך (ולא חפצים) מדגיש שהכוונה רק לרצונות אישיים של האדם, ולא לדברים שה' חפץ בהם, כגון מצוות או התנדבות (ראו לימוד תורה לעומת מצוות אחרות).

מקורות ופירושים נוספים

חז"ל דרשו שהמילה פנינים היא משל לכהן הגדול, והסיקו מפסוקנו מסקנה מעשית: "אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ [שניהם בסכנה, ואפשר להציל רק אחד מהם] - ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ... דאמר קרא  יקרה היא מפנינים - מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים" (רבי אחא ברבי חנינא, בבלי הוריות יג א, רמב"ם הלכות תלמוד תורה ג, טור יורה דעה רמו, ספר המידות השלם שער התורה). הפנינים, שצבען לבן טהור, מזכירות את הכהן הגדול, הנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים כאשר הוא לבוש בגדי לבן, וכולו טהור. הפנינים הנדירות והמיוחדות הן משל לכהן הגדול, שגם הוא אדם נדיר ומיוחד - אחד בדורו; ובכל זאת, חכמתו של התלמיד-החכם מיוחדת וחשובה יותר.

באופן דומה דרשו, שהמילה פנינים היא משל לבכור, והסיקו מפסוקנו, שמי שנושא את התורה חשוב ומכובד יותר מהבכור: "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים - מדבר בקהת וגרשון: אע"פ שגרשון בכור, ומצינו שבכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור, לפי שהיה קהת טוען הארון ששם התורה הקדימו הכתוב לגרשון, שבתחלה אמר "נשא את ראש בני קהת" ואחר כך אומר "נשא את ראש בני גרשון וגו'"; הוי "יְקָרָה הִיא מִפְּנִינִים" - מבכור שיצא ראשון; ואין פנינים אלא תחלה, כמה דתימא (רות ד, ז): "וזאת לפנים בישראל"." (במדבר רבה ו א). הבכורים, כידוע, היו אמורים לכהן במקדש לפני חטא העגל, ורק בעקבות החטא נבחרו בני לוי במקומם, כך ששני המדרשים הללו דומים מאד.

החכמה אמנם יקרה, אבל היא נגישה; מי שטוען שהחכמה יקרה מדי, ואי אפשר לגשת אליה, הוא אויל, כמו שנאמר ב משלי כד7: "רָאמוֹת לֶאֱוִיל חָכְמוֹת, בַּשַּׁעַר לֹא יִפְתַּח פִּיהוּ" (פירוט).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג: כתיב: יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישוו בה. ומשמע אבל חפצי שמים ישוו בה. וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה, ואפילו חפצי שמים נמי. ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק נ"ד: שם נאמר: כתוב אחד אומר: וכל חפצים לא ישוו בה (משלי ח', 11) וכתוב אחר אומר: וכל חפציך לא ישוו בה (שם, ג', 15). חפצים - אלו מצוות ומעשֹים טובים. ... (cache)
 • פרשת נח: וכתוב אחד אומר (שם ג): וכל חפציך לא ישוו בה. חפצים, אלו מצות ומעשים טובים. חפציך, אלו אבנים טובות ומרגליות. ר' אחא בשם ר' תנחום בר ר' חייא: חפצי וחפציך לא ... (cache)
 • שער ברסלב - להעריך נקודה טובה: כלומר, כי באמת כל עובדא דקדושה שהאדם זוכה לעשות, היא יקרה לאין ערוך, וכל חפציך לא ישוו בה. וכדי להרגיש ערכה של נקודה טובה כמו שהיא באמת, צריך להרבות להעתיר ... (cache)
 • זאת תורת ההסדר / הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין: "הדר יתבי וקא מבעי להו: כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה, הא חפצי שמים ישוו בה. וכתיב כל חפצים לא ישוו בה, דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה. ... (cache)
 • מאמרים | שכר האישה: 14 דצמבר 2010 ... הפנינים - התורה, כי כתוב "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה".והרי האשה לא עוסקת בתורה שהתורה היא פנינים, לומדת תורה אז מהיכן יש לה שכר ... (cache)
 • תורת הבית - פרק יא: כן הדבר אם יש לו פנאי ללמוד איזה שעות גם באמצע היום (מלבד הקביעות עתים שיש לו אחר התפילות), שעל דברי תורה אמר הכתוב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה,... (cache)
 • כל הרוצה ליטול - יבוא ויטול - מורשת: 4 פברואר 2011 ... זו כוונת הכתוב באומרו: "אין בארון רק שני לוחות אבנים", "'יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה', יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים". ... (cache)
 • פרק ו ג€“ משנה ב ֲ» בר מצווה: אמר פה קדוש, רבן של כל בני הגולה החפץ חיים זצוק"ל: על הפסוק (משלי ג, טו) "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" ואמרו חז"ל שכל החפצים היקרים שנמצאים בעולם, ... (cache)
 • מועד קטן: נתיבות עולם ח"א עמ' ז, ט ע"ב כל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים. ילקוט הגרשוני ח"א, ט ע"ב כל חפציך לא ישוו בה. נשמת אדם עמ' לח, ט ע"ב לבלבל פתורך ... (cache)
 • רביד בסוף עליתי לישיבה ורציתי להודות לך על הכל -: ... כמו שאמר שלמה המלך: "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג',טו'), תאמין לי שעשית בחירה נכונה, אתה תבין את זה בהמשך הדרך, כשתחזור מלא בחכמה ... (cache)
 • מדוע האריכה התורה כ"כ בסיפור קניית מערת המכפלה: אכן הנה כל דבר יש לעומתו המחיר שעל ידו אפשר לקנותו, אבל יוצאים מזה הכלל תורה, א" י והעולם הבא, שאין בעדם שום מחיר, וכל חפציך לא ישוו בה, שכל המצוות אינן שוות ... (cache)
 • העוסק במצווה פטור מן המצווה: (2) בגמ' (מו"ק ט':) איתא: "וכל חפציך לא ישוו בה (פ' רש"י: שתבטל כל חפציך בשביל שתעסוק בתורה) הא חפצי שמים ישוו בה (פ' רש"י: שאם יש לך לעסוק במצוה שא"א ... (cache)
 • דף קשר מספר 811 - פרשת נשא: (ד כב) הדא הוא דכתיב: 'יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה' (משלי ג טו)... ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר: 'יקרה היא מפנינים'. ... (cache)
 • בחדרי חרדים | פורום: עצור כאן חושבים - האם לייבוביץ' תואם את משנתו...: וכתוב אחד אומר 'וכל חפציך לא ישוו בה' 42, 'חפצים' אלו מצוות ומעשים טובים; 'חפציך' - אלו אבנים טובות ומרגליות. חפצים וחפציך לא ישוו בה, אלא כי אם בזאת יתהלל ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ו - משנה ב: 24 פברואר 2009 ... אמר פה קדוש, רבן של כל בני הגולה החפץ חיים זצוק"ל: על הפסוק (משלי ג, טו) "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" ואמרו חז"ל שכל החפצים ... (cache)
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - דין אונאה בסחורה בעלת ערך משתנה: יש לעיין אם תכונה זו של ספר התורה נובעת מן הערך הסגולי של התורה, אשר "יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג, טו), או מן העובדה שאין שני ספרי תורה ... (cache)
 • עיון בפרקים ז-ח בספר משלי לאור פרשיות מרד אבשלום ומלכות שלמה: בפרק ג': "יקרה היא מפניים [מפנינים קרי] וכל חפציך לא ישוו בה. ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד" (פס' טו-טז). "חכמה" מציינת עוד דבר, המתקשר לחלום שלמה ... (cache)
 • מדרש תנחומא - בראשית: ... הדר יתבי וקא מיבעיא להו כתיב (שם ג) יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכל חפציך חפצי שמים, לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה על ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: כתוב אחד אומר וכל חפציך לא ישוו בה וכתוב אחד אומר וכל חפצים לא ישוו בה, חפציך אלו אבנים טובות ומרגליות, חפצים אלו דברי תורה דכתיב כי באלה חפצתי נאם ה', ... (cache)
 • מדרש רבה - נח: ... ישוו בה וכתוב אחד אומר (שם ג) וכל חפציך לא ישוו בה חפצים אלו מצות ומעשים טובים חפציך אלו אבנים טובות ומרגליות ר' אחא בשם ר' תנחום בר ר' חייא חפצי וחפציך ... (cache)

תגובות