גזלני מצוות

קוד: גזלני מצוות בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל: סגלות משלי

מה משותף לאנשים הבאים?

כל אותם אנשים הם עניים - לא בחומר אלא בתורה ובמצוות; הם לא יודעים הרבה תורה ואין להם הרבה מצוות, ולכן הם דבקים במעט המצוות שיש להם.

חז"ל כבר הכירו ב"עוני" מסוג זה, למשל:

לפי זה אפשר לדרוש פסוק במשלי:

משלי כב22-23: "אַל תִּגְזָל דָּל כִּי דַל הוּא, וְאַל תְּדַכֵּא עָנִי בַשָּׁעַר. כִּי ה' יָרִיב רִיבָם, וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ".

פשוטו של מקרא מדבר על עוני חומרי. אך על-דרך הדרש, ייתכן שהפסוק מדבר גם על עוני רוחני, ומוחה נגד "דתיים ותיקים" המתנשאים על-פני "הדתיים החדשים", ומנסים לגזול מהם את מעט המצוות שיש בידם. בדרך-כלל הדבר נעשה מתוך כוונה טובה:

אולם, גם כוונות טובות אלו יש לממש בדרכים טובות - לא בכפיה או בצעקות, ולא ע"י גזל של מצוות.

כשפוגשים אדם שהוא עני בתורה ובמצוות - צריך לעשות אותו עשיר, ולעזור לו לקיים מצוות נוספות, ולא לגזול ממנו את מעט המצוות שהוא כבר מקיים!

רמז נוסף לקשר שבין פסוק זה לבין מצוות והחמרות ניתן ללמוד מדברי חז"ל (תלמוד בבלי, הוריות ג:, עבודה זרה לו:; פירוש רש"י בסוגריים): "סמכו רבותינו על דברי רבן שמעון בן גמליאל, ועל דברי רבי אליעזר ברבי צדוק, שהיו אומרים: אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה; ואמר רב אדא בר אבא: מאי קרא? - (מלאכי ג 9) " במארה אתם נארים, ואותי אתם קובעים הגוי כולו " (כגון שהגוי כולו, דיכולין לקבלה) - והא הכא דכתיב 'הגוי כולו', ורובא ככולא דמי (הכי משמע: אי איכא 'גוי כולו', וקא עבר עליה האי גברא – 'אותי אתם קובעים'...)! "; השורש הייחודי קבע מופיע רק בשני מקומות בתנ"ך, והמקום השני שבו הוא מופיע, הוא הפסוק שמוכיח שאסור לגזור גזירות מוגזמות על הציבור.

אם כל הציבור שותף לגזירה, ולאחר מכן אינו מקיים אותה - אז הם כביכול קובעים וגוזלים את ה'; אבל אם לא כל הציבור שותף לגזירה, ובכל זאת חלק מהציבור מנסה לכפות את הגזירה על חלק אחר - אז אותם אנשים שמנסים לכפות את הגזירה הם הקובעים והגזלנים - הם גוזלים את האנשים האחרים, החלשים והדלים יותר במצוות, ומרחיקים אותם מהתורה.

תגובות