ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


דברי הימים א יח

1 ויהי אחרי-כן ויך דויד את-פלשתים ויכניעם ויקח את-גת ובנתיה מיד פלשתים. 2 ויך את-מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה. 3 ויך דויד את-הדדעזר מלך-צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר-פרת. 4 וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב. 5 ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים-ושנים אלף איש. 6 וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך. 7 ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם. 8 ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את-ים הנחשת ואת-העמודים ואת כלי הנחשת.

9 וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את-כל-חיל הדדעזר מלך-צובה. 10 וישלח את-הדורם-בנו אל-המלך-דויד לשאול-לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת. 11 גם-אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר נשא מכל-הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק. 12 ואבשי בן-צרויה הכה את-אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף. 13 וישם באדום נציבים ויהיו כל-אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את-דויד בכל אשר הלך. 14 וימלך דויד על-כל-ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל-עמו. 15 ויואב בן-צרויה על-הצבא ויהושפט בן-אחילוד מזכיר. 16 וצדוק בן-אחיטוב ואבימלך בן-אביתר כהנים ושושא סופר. 17 ובניהו בן-יהוידע על-הכרתי והפלתי ובני-דויד הראשנים ליד המלך.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


תוספות ותגובות