ספר עבודה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר עבודה

 
 1. הלכות בית הבחירה
  מצוות בנין בית הבחירה מצוות היראה מן המקדש
  מצוות שמירת המקדש לא לבטל שמירת המקדש
  לא לבנות אבני מזבח גזית לא לפסוע על המזבח
 2. הלכות כלי המקדש
  מצוות עבודת הלוויים במקדש מצוות קידוש זרע אהרון
  מצוות לבישת בגדי כוהנים מצוות משא הארון בכתף
  מצוות משיחת כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה שתהיינה המשמרות שוות ברגלים
  מצוות תקיעת חצוצרות במקדש (בזמן ההקרבה) לא יתעסקו הכוהנים בעבודת הלוויים
  לא יתעסקו הלויים בעבודת הכוהנים לא להקטיר ולהקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום
  לא לעשות במתכונת שמן המשחה לא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד
  לא לעשות במתכונת הקטורת לא להוציא בדי הארון ממנו
  לא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד לא לקרוע המעיל של הכוהנים
 3. הלכות ביאת המקדש
  מצוות הכהנים לקדש ידים ורגלים בשעת העבודה מצוות שילוח טמאים חוץ למחנה שכינה
  לא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש, וכל שכן זרים לא ייכנס בעל מום בהיכל כולו
  לא יעבוד כוהן בעל מום במקדש לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי
  לא יעבוד זר במקדש לא יעבוד כוהן טמא
  לא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו לא ייכנס טמא בבית המקדש
  לא ייכנס טמא להר הבית (למחנה לויה) לא יעבוד כוהן בעל מום עובר
  לא יכנסו הכוהנים למקדש מגודלי שיער לא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים
  לא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה
 4. הלכות איסורי המזבח
  מצוות הקורבן שיהיה משמונה ימים ומעלה מצוות הקורבן להיות תמים
  מצוות מליחת הקורבן לפדות קדשים שנפל בהם מום
  לא נקדיש בעלי מומין למזבח לא נשחט בעל מום לשם קורבן
  לא נזרוק דם בעל מום על המזבח לא נקטיר מאימורי בעלי מומין
  לא להקריב בעל מום עובר לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי
  לא להקריב שאור או דבש לא ניתן מום בקדשים
  לא להקריב קורבן בלא מלח לא להקריב אתנן זונה
  לא להקריב מחיר כלב
 5. הלכות מעשה הקרבנות
  מצוות קורבן מנחה של כוהן גדול בכל יום מצוות מעשה העולה
  מצוות מעשה החטאת מצוות מעשה האשם
  מצוות מעשה השלמים מצוות קורבן מנחה
  שיביא כל נדריו ברגל ראשון להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה
  להביא קדשים בבית הבחירה מצוות אכילת שיירי מנחות
  מצוות אכילת בשר חטאת ואשם שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה
  לא לשחוט קדשים חוץ לעזרה לא ליתן שמן זית במנחת חוטא
  לא לתת לבונה במנחת חוטא לא להבדיל בחטאת העוף
  לא לעשות שיירי מנחות חמץ לא תאכל מנחת כהן
  לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים לא לאכול קדשי הקדשים חוץ לעזרה
  לא לאכול בשר העולה לא לאכול קדשים קלים קודם זריקת דמים
  לא לאחר נדריו יותר משלושה רגלים
 6. הלכות תמידין ומוספים
  מצוות עריכת נרות המקדש מצוות סידור לחם הפנים ולבונה
  מצוות הקטרת קטורת מצוות הדלקת אש מעל המזבח
  מצוות הרמת הדשן מצוות תמידין בכל יום
  מצוות קורבן מוסף של שבת מצוות קורבן מוסף בכל חודש וחודש
  מצוות קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח מצוות קורבן מוסף ביום חג השבועות
  מצוות קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת מצוות קורבן מוסף ביום ראש השנה
  מצוות קורבן מוסף של יום הכיפורים מצוות קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות
  מצוות קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת לא לכבות אש מעל המזבח
  מצוות ספירת העומר מצוות קורבן העומר של שעורים
 7. הלכות פסולי המקודשים
  מצוות שריפת בשר קודש שנטמא מצוות שריפת הנותר בקדשים
  לא להותיר מבשר קורבן התודה לא יאכל טמא מן הקודשים
  לא לאכול בשר קדשים שנטמאו לא לאכול נותר
  לא לאכול פיגול לא לאכול קדשים שנפסלו
 8. הלכות עבודת יום הכיפורים
  מצוות עבודת יום הכיפורים
 9. הלכות מעילה
  לא לעבוד בקדשים לא לגזוז הצמר בקדשים
  מצוות תוספת חומש לאוכל מן הקודש או מועל בו

תוספות ותגובות