שורשי המילים במקרא

קוד: שורשים בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת: שבי"ל

אל: קונקורדנציה חדשה, ה'תשל"ח

השורשים ורוב הביאורים הם על-פי הקונקורדנציה של שבי"ל. כל הזכויות שמורות להוצאת "סיני".
 
אבב   אבד   אבה   אבח   אבטח   אבכ   אבל   אבנ   אבנט   אבס   אבק   אבר   אגד   אגז   אגל   אגמ   אגנ   אגף   אגר   אגרטל   אגרפ   אדב   אדמ   אדנ   אדר   אדרכנ   אהב   אהה   אהל   או   אוב   אוד   אוה   אוח   אוי   אול   אונ   אוצ   אור   אות   אז   אזב   אזל   אזנ   אזר   אזרח   אח   אחד   אחה   אחז   אחל   אחר   אחשדרפנ   אחשתרנ   אט   אטד   אטמ   אטנ   אטר   אי   איב   איד   איכ   איל   אימ   אינ   איפ   איש   אית_או_אתנ   אכ   אכזר   אכל   אכנ   אכפ   אכר   אל   אלגבש   אלגמ=אלמג   אלה   אלה=אלי   אלו   אלח   אלי   אלל   אלמ   אלפ   אלצ   אמ   אמה   אמל   אמנ   אמצ   אמר   אמש   אנ   אנא   אנה   אנח   אני   אנכ   אנס   אנפ   אנק   אנש   אנת   אסמ   אסנ   אספ   אסר   אפ   אפד   אפה   אפו   אפז   אפל   אפנ   אפס   אפע   אפפ   אפק   אפר   אפרינ   אצבע   אצל   אצר   אקו   ארב   ארג   ארגז   ארגמנ   ארה   ארז   ארח   ארכ   ארנ   ארנב   ארצ   ארר   ארש   ארש   אש   אשד   אשה   אשכ   אשכל   אשכר   אשל   אשמ   אשנ   אשנב   אשפ   אשפר   אשר   אשש   את   אתה=אתא   אתנ   אתק   ב   באר   באש   בבה_או_בוב   בגד   בד   בדא   בדד   בדל   בדלח   בדק   בהה   בהט   בהל   בהמ   בהנ   בהק   בהר   בוא   בוז   בוכ   בול   בוס   בוצ   בוק   בור   בוש   בזה   בזז   בזק   בזר   בחל   בחנ   בחר   בטא=בטה   בטח   בטל   בטנ   בינ   ביצ   ביר   בית   בכא   בכה   בכר   בל   בלג   בלה   בלה=בלי   בלל   בלמ   בלס   בלע   בלעד   בלק   בלת   במה   בנה   בסר   בעה   בעט   בעל   בער   בעת   בצל   בצע   בצצ   בצק   בצר   בקבק   בקע   בקק   בקר   בקש   בר   ברא   ברבר   ברד   ברה   ברזל   ברח   ברכ   ברמ   ברק   ברקנ   ברר   ברש=ברת   ברת   בשל   בשמ   בשס   בשר   בשש   בת   בתל   בתק   בתר   גאה   גאל   גב   גבא   גבה   גבח   גבל   גבנ   גבע   גבעל   גבר   גבש   גג   גד   גדד   גדה   גדל   גדע   גדפ   גדר   גדש   גה   גהה   גהר   גו   גוב   גוה   גוז   גוי   גוע   גופ   גור   גוש   גזבר   גזז   גזל   גזמ   גזע   גזר   גחל   גחנ   גיא   גיד   גיח=גוח   גיל   גיל=גול   גיפ   גיר   גלב   גלד   גלה   גלח   גלל   גלמ   גלמד   גלע   גלש   גמ   גמא   גמד   גמל   גמצ   גמר   גנב   גנז   גנזכ   גננ   געה   געל   גער   געש   גפ   גפנ   גפר   גרב   גרגר   גרד   גרה   גרז   גרל   גרמ   גרנ   גרס=גרש   גרע   גרפ   גרר   גרש   גשמ   גשש   גת   דאב   דאג   דאה   דבא   דבב   דבה   דבל   דבק   דבר   דבש   דגה   דגל   דגנ   דגר   דד   דדה   דהב   דהמ   דהר   דוב_או_דבב   דוג=דיג   דוד   דוה   דוח   דוכ   דומ   דונ   דוצ   דור   דוש=דיש   דחה   דחנ   דחפ   דחק   די   דיה   דינ   דיק   דכא=דכה   דכפ   דלג   דלה   דלח   דלל   דלפ   דלק   דלת   דמ   דמה   דממ   דמנ   דמע   דמשק   דנג   דעכ   דפה   דפק   דקק   דקר   דר   דרא   דרב   דרג   דרדר   דרך   דרכמנ   דרמ   דרר   דרש   דשא   דשנ   דת   הא   הבה   הבל   הבנ   הבר   הגה   הגנ   הדד   הדה   הדכ   הדמ   הדס   הדפ   הדר   הוא   הוד   הוה   הוי   הונ   הות   הזה   הי   היה   היכ   הימ   הינ   הכל   הכר   הלא   הלכ   הלל   הלמ   המה   המל   הממ   המר   הנה   הסה   הפכ   הצנ   הרג   הרה   הרס   הרר   התל   וו   ז   זאב   זבב   זבד   זבח   זבל   זג   זהב   זהמ   זהר   זוב   זוד   זוה   זוז   זול   זונ   זוע   זור   זחל   זיו   זיז   זיק   זית   זכה   זככ   זכר   זלג   זלזל   זלל   זלעפ   זלת   זמה   זממ   זמנ   זמר   זנ   זנב   זנה   זנח   זנמ   זנק   זעה   זעכ   זעמ   זעפ   זעק   זער   זפת   זקנ   זקפ   זקק   זר   זרב   זרה   זרזיפ   זרזיר   זרח   זרמ   זרע   זרק   זרת   חבא   חבב   חבה   חבט   חבל   חבצלת   חבק   חבר   חבש   חבת   חגב   חגג   חגה   חגר   חדד   חדה   חדל   חדק   חדר   חדש   חוב=חיב   חוג   חוד   חוה   חוח   חוט   חול=חיל   חומ   חוס   חופ   חוצ   חור   חוש   חזה   חזז   חזק   חזר   חח   חטא   חטב   חטמ   חטפ   חטר   חי   חיה   חיל   חינ   חיצ   חיק   חכ   חכה   חכלל   חכמ   חלא   חלב   חלד   חלה   חלט   חלכ   חלל   חלמ   חלמש   חלפ   חלצ   חלק   חלש   חמא   חמד   חמה   חמט   חמל   חממ   חמס   חמצ   חמק   חמר   חמש   חמת   חנה   חנט   חנכ   חנמל   חננ   חנפ   חנק   חסד   חסה   חסל   חסמ   חסנ   חספס   חסר   חפא   חפה   חפז   חפנ   חפפ   חפצ   חפר   חפש   חפש   חצב   חצה   חצנ   חצצ   חצר   חקה   חקק   חקר   חרב   חרג   חרגל   חרד   חרה   חרז   חרט   חרטמ   חרכ   חרל   חרמ   חרמש   חרס   חרפ   חרצ   חרצב   חרצנ   חרק   חרר   חרש   חרש   חרת   חשב   חשה   חשכ   חשכ   חשל   חשמל   חשמנ   חשנ   חשפ   חשק   חשר   חשש   חתה   חתכ   חתל   חתמ   חתנ   חתפ   חתר   חתת   טאטא   טבח   טבל   טבע   טבר   טבת   טהר   טוב   טוה   טוח   טול   טור   טוש   טחה   טחנ   טחר   טטפ   טיט   טיר   טל   טלא   טלה   טלל   טמא   טמה   טמנ   טנא   טנפ   טעה   טעמ   טענ   טפח   טפל   טפסר   טפפ   טפש   טרד   טרה   טרח   טרמ   טרפ   יאב   יאה   יאל   יאר   יאש   יאת   יבב   יבל   יבמ   יבר_או_ברה   יבש   יגב   יגה   יגע   יגר   יד   ידד   ידה   ידע   יהב   יהד   יהר   יומ   יונ   יזמ   יזנ   יזע   יחד   יחל   יחמ   יחפ   יחש   יטב   יינ   יכח   יכל   ילד   ילכ   ילל   ילפ   ילק   ימ   ימנ   ימר   ינה   ינח_או_ננח   ינק   יסד   יסכ   יספ   יסר   יעד   יעה   יעז_או_נעז   יעט   יעל   יענ   יעפ   יעצ   יער   יפה   יפח   יפע   יפת   יצא   יצב   יצג   יצע   יצק   יצר   יצת   יקב   יקד   יקה   יקע   יקפ_או_נקפ   יקצ   יקר   יקש   ירא   ירד   ירה   ירח   ירט   ירכ   ירע   ירק   ירש   ישב   ישה   ישט   ישמ   ישנ   ישע   ישפ   ישר   ישש   יתד   יתמ   יתר   כ   כאב   כאה   כבד   כבה   כבל   כבס   כבע   כבר   כבש   כבש   כדד   כדכד   כדנ_או_כיד   כדר   כה   כהה   כהנ   כוה   כוח   כול   כונ   כוס   כור   כוש   כזב   כחד   כחל   כחש   כי   כיד   כיל   כימ   כיס   כיפ   כיר   ככב   ככר   כל   כלא   כלב   כלה   כלח   כלל   כלמ   כלפ   כמה   כמז   כמנ   כמס   כמר   כנ   כנה   כנס   כנע   כנענ   כנפ   כנר   כסא   כסה   כסח   כסל   כסלו   כסמ   כסס   כספ   כעס   כפה   כפל   כפנ   כפס   כפפ   כפר   כפש   כפתר   כר   כרב   כרבל   כרה   כרכ   כרכב   כרכמ   כרכר   כרמ   כרמל   כרסמ   כרע   כרפס   כרש   כרת   כשב   כשה   כשל   כשפ   כשר   כתב   כתל   כתמ   כתנ   כתפ   כתר   כתש   כתת   ל   לא   לאב   לאה   לאט   לאכ   לאמ   לבא   לבב   לבט   לבנ   לבש   להב   להג   להה   להט   להמ   להק   לו   לוג   לוה   לוז   לוח   לוט   לול   לונ=לינ   לוע   לוצ   לוש   לח   לחה   לחכ   לחמ   לחצ   לחש   לטא   לטש   ליל   ליש   לכד   למד   לעב   לעג   לעז   לעט   לענ   לפד   לפת   לקח   לקט   לקק   לקש   לשד   לשכ   לשמ   לשנ   לתח   לתכ   לתע   מ   מאד   מאה   מאנ   מאס   מאר   מגד   מגל   מגנ   מגר   מדד   מדנ   מדע   מה   מהל   מהמה   מהר   מוג   מוח   מוט   מול   מומ   מונ   מוצ   מור   מוש   מות   מזג   מזה   מזח   מזר   מחא   מחה   מחז   מחצ   מחק   מחר   מטל   מטר   מימ   מינ   מיצ   מיק   מיר=מור   מככ   מכל_או_יכל   מכר   מלא   מלח   מלט   מלכ   מלל   מלצ   מלצר   מלק   מנ   מנה   מנח   מנע   מנר   מסה   מסכ   מסס   מסר=משר   מעד   מעה   מעט   מעכ   מעל   מער   מפתנ   מצ_או_מצצ   מצא   מצד   מצה   מצח   מצצ   מקל   מקק   מרא   מרג   מרד   מרה   מרח   מרט   מרצ   מרק   מרר   משה   משח   משכ   משל   משק   משש   מתג   מתה   מתח   מתי   מתנ   מתק   נא   נאד   נאמ   נאפ   נאצ   נאק   נאר   נבא   נבב   נבח   נבט   נבל   נבע   נגב   נגד   נגה   נגח   נגנ   נגע   נגפ   נגר   נגש   נגש   נד   נדב   נדד   נדה   נדח   נדנ   נדפ   נדר   נהג   נהה   נהל   נהמ   נהק   נהר   נוא   נוב   נוד   נוה   נוח   נוט   נומ   נוס   נוע   נופ   נוצ   נור   נזד   נזה   נזח   נזל   נזמ   נזק   נזר   נחה   נחל   נחמ   נחנ   נחצ   נחר   נחש   נחת   נטה   נטל   נטע   נטפ   נטר   נטש   נינ   נכד   נכה=נכא   נכח   נכל   נכס   נכר   נכת   נלה   נמל   נמר   נסג   נסה   נסח   נסכ   נסנ   נסס   נסע   נסק   נעל   נעמ   נעצ   נער   נפח   נפכ   נפל   נפצ   נפש   נפת   נצב   נצה   נצח   נצל   נצצ   נצר   נקב   נקד   נקה   נקמ   נקפ   נקק   נקר   נקש   נרד   נשא   נשא   נשב   נשג   נשה   נשכ   נשל   נשמ   נשפ   נשק   נשק   נשר   נשת   נתב   נתח   נתכ   נתנ   נתס   נתצ   נתק   נתר   נתש   סאה   סאנ   סבא   סבב   סבכ   סבל   סגד   סגל   סגנ   סגר   סד   סדנ   סדר   סהר   סוג   סוד   סוה   סוכ   סונ   סוס   סופ   סור   סות   סחב   סחה   סחפ   סחר   סחש   סיג   סיר   סית   סככ=שככ   סכל   סכנ   סכסכ   סכר   סכת   סל   סלא   סלד   סלה   סלח   סלל   סלמ   סלנ   סלסל   סלע   סלעמ   סלפ   סלת   סמ   סמדר   סמכ   סמל   סמנ   סמר=שמר   סנה   סנור   סנסנ   סנפר   סס   סעד   סעה   סעפ   סער   ספא   ספד   ספה   ספח   ספל   ספנ   ספפ   ספק=שפק   ספר   ספרד   סקל   סרב   סרה   סרח   סרנ   סרס   סרעפ   סרפ   סרפד   סרר   סתו   סתמ   סתר   עבד   עבה   עבט   עבר   עבש   עבת   עגב   עגה_או_עגנ   עגל   עגמ   עגר   עד   עדה   עדנ   עדפ   עדר   עדש   עוב   עוג   עוד   עוה   עול   עונ   עופ   עוק   עור   עוש   עות   עז   עזב   עזז   עזק   עזר   עט   עטה   עטלפ   עטנ   עטפ   עטר   עטש   עיה   עיז   עיט   עימ   עינ   עיפ   עיר   עיש   עכבר   עכבש   עכס   עכר   עכשב   על   עלג   עלה   עלז   עלט   עלל   עלמ   עלס   עלע   עלפ   עלצ   עלק   עמ   עמד   עמל   עממ   עמס   עמק   עמר   עמת   ענב   ענג   ענד   ענה   עננ   ענפ   ענק   ענש   עסס   עפא   עפל   עפעפ   עפר   עצ   עצב   עצד   עצה   עצל   עצמ   עצר   עקב   עקד   עקה   עקל   עקר   עקרב   עקש   ערב   ערג   ערד   ערה   ערכ   ערל   ערמ   ערס   ערער   ערפ   ערפל   ערצ   ערק   ערר   ערש   עשב   עשה   עשנ   עשק   עשק   עשר   עשר   עשש   עשת   עשתר   עת   עתד   עתמ   עתק   עתר   פאה   פאר   פאת   פג   פגל   פגע   פגר   פגש   פדה   פדנ   פדע   פדר   פה   פוג   פוז   פוח   פוכ   פול   פונ   פוצ   פוק   פור   פוש   פות   פזז   פזר   פח   פחד   פחה   פחז   פחמ   פחת   פטד   פטר   פטש   פיד   פכה   פלא   פלג   פלגש   פלד   פלה=פלא   פלח   פלט   פלכ   פלל   פלס   פלצ   פלש   פלש   פנג   פנה   פננ   פנק   פס   פסג   פסח   פסל   פסס   פעה   פעל   פעמ   פענח   פער   פצה   פצח   פצל   פצמ   פצע   פצר   פקד   פקה   פקח   פקע   פר   פרא   פרבר   פרד   פרדס   פרה   פרור   פרז   פרח   פרט   פרכ   פרמ   פרס   פרע   פרעש   פרצ   פרק   פרר   פרש   פרש   פרשגנ=פתשגנ   פרשדנ   פרשז   פרתמ   פש   פשה=פסה   פשח   פשט   פשע   פשע   פשק   פשר   פשת   פתאמ   פתגל   פתגמ   פתה   פתח   פתל   פתנ   פתע   פתר   פתת   צאל   צאנ   צבא   צבה   צבט   צבע   צבר   צבת   צד   צדה   צדק   צהב   צהל   צהר   צואר   צוד   צוה   צוח   צול   צומ   צופ   צוק   צור   צחה   צחח   צחנ   צחק   צחר   ציה   צינ   ציצ   ציר   צית   צלה   צלח   צלל   צלמ   צלמות   צלע   צמא   צמד   צמח   צממ   צמק   צמר   צמת   צנח   צנמ   צננ   צנע   צנפ   צנצנ   צנק   צנר   צנתר   צעד   צעה   צענ   צעפ   צעצע   צעק   צער   צפד   צפה   צפח   צפנ   צפע   צפצפ   צפר   צפרדע   צפרנ   צקל   צרב   צרה   צרח   צרכ   צרע   צרפ   צרפת   צרר   קב   קבב   קבה   קבל   קבע   קבצ   קבר   קדד   קדה   קדח   קדמ   קדר   קדש   קהה   קהל   קוא=קיא   קוה   קוט   קול   קומ   קונ   קופ   קוצ   קור   קטב   קטל   קטנ   קטפ   קטר   קיה   קימ   קיצ   קיק   קיר   קלה   קלח   קלט   קלל   קלס   קלע   קלקל   קלש   קמח   קמט   קמל   קמצ   קמש   קנא   קנה   קנמ   קננ   קנצ   קסמ   קסס   קסת   קעע   קער   קפא   קפד   קפז   קפצ   קצב   קצה   קצח   קצנ   קצע   קצפ   קצצ   קצר   קרא   קרב   קרדמ   קרה   קרה3=קרא   קרח   קרמ   קרנ   קרס   קרסל   קרע   קרצ   קרקע   קרר   קרש   קשא   קשב   קשה   קשה   קשח   קשט   קשט   קשקש   קשר   קשש   קשת   ראה   ראי   ראמ   ראש   רבב   רבד   רבה   רבכ   רבע   רבצ   רבק   רגב   רגז   רגל   רגמ   רגנ   רגע   רגש   רדד   רדה   רדמ   רדפ   רהב   רהה   רהט   רוב=ריב   רוד=ריד   רוה   רוח   רומ   רוע   רופ   רוצ   רוש   רזה   רזח   רזמ   רזנ   רחב   רחל   רחמ   רחפ   רחצ   רחק   רחש   רטב   רטה   רטט   רטפש   רטש   ריח   ריק   ריר   רכב   רככ   רכל   רכס   רכש   רמה   רמח   רמכ   רממ   רמנ   רמס   רמש   רנה   רננ   רסנ   רסס   רעב   רעד   רעה   רעל   רעמ   רענ   רעע   רעפ   רעצ   רעש   רפא   רפד   רפה   רפס   רפסד   רפק   רפש   רפש   רפת   רצד   רצה   רצח   רצע   רצפ   רצצ   רק   רקב   רקד   רקח   רקמ   רקע   רקק   רשה   רשמ   רשע   רשפ   רשש   רשת   רתח   רתמ   רתק   רתת   ש   שאב   שאג   שאה   שאט   שאל   שאננ   שאפ   שאר   שאר   שבב   שבה   שבח   שבט   שבכ   שבל   שבס   שבע   שבע   שבצ   שבר   שבר   שבת   שגא=שגה   שגב   שגג   שגה   שגח   שגל   שגע   שגר   שד   שדד   שדד   שדה   שדי   שדמ   שדפ   שדר   שה   שהד   שהמ   שהר   שוא   שוב   שוב   שוד   שוד=שיד   שוה   שוח   שוח   שוט   שוט   שוכ   שול   שומ   שומ=שימ   שוע   שופ   שוק   שור   שור   שוש=שיש   שות=שית   שזפ   שזר   שחד   שחה   שחה   שחח   שחט   שחט   שחל   שחנ   שחס   שחפ   שחפ   שחצ   שחק   שחק   שחר   שחת   שטה   שטה=סטה   שטח   שטמ   שטנ   שטפ   שטר   שי   שיח   שיר   שיש   שית   שכב   שכה   שכח   שככ   שכל   שכל   שכמ   שכנ   שכנ   שכר   שכר   שלב   שלג   שלה   שלו   שלח   שלט   שלכ   שלל   שלמ   שלמ   שלפ   שלש   שמ   שמאל   שמד   שמח   שמט   שמכ   שמל   שממ   שממ   שמנ   שמע   שמצ   שמר   שמש   שנא   שנאנ   שנה   שנהב   שננ   שנס   שסה   שסס   שסע   שספ   שעה   שעט   שעטנז   שעל   שענ   שעפ   שער   שער   שערר   שעשע   שפה   שפה   שפח   שפט   שפכ   שפל   שפמ   שפנ   שפע   שפפ   שפר   שפת   שצפ   שק   שקד   שקד   שקה   שקט   שקל   שקמ   שקע   שקערר   שקפ   שקצ   שקק   שקר   שקר   שרב   שרבט   שרג   שרד   שרה   שרה   שרט   שרכ   שרע   שרעפ   שרפ   שרצ   שרק   שרק   שרר   שרר   שרש   שרשר   שרת   שרת   שש   ששא   ששה   ששנ   ששר   שת   שתה   שתל   שתמ   שתנ   שתק   תא   תאב   תאה   תאו=תוא   תאמ   תאנ   תאר   תבה   תבל   תבנ   תדהר   תהה   תהל   תהמ   תוה   תוכ   תור   תזז   תחרא   תחרה   תחש   תחת   תיש   תכה   תככ   תכל   תכנ   תלא   תלה   תלל   תלמ   תלע   תמד   תמה   תמז   תמכ   תמל   תממ   תמר   תנה   תנכ   תננ   תנר   תעב   תעה   תער   תפח   תפל   תפפ   תפר   תפש   תפת   תקנ   תקע   תקפ   תרז   תרנ   תרפ   תשע   תתח  

תגובות