ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים ד

1 ועתה ישראל שמע אל-החקים ואל-המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את-הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם. 2 לא תספו על-הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את-מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם. 3 עיניכם הראות את אשר-עשה יהוה בבעל פעור כי כל-האיש אשר הלך אחרי בעל-פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך. 4 ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום. 5 ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. 6 ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל-החקים האלה ואמרו רק עם-חכם ונבון הגוי הגדול הזה. 7 כי מי-גוי גדול אשר-לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל-קראנו אליו. 8 ומי גוי גדול אשר-לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום. 9 רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן-תשכח את-הדברים אשר-ראו עיניך ופן-יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. 10 יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל-לי את-העם ואשמעם את-דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל-הימים אשר הם חיים על-האדמה ואת-בניהם ילמדון. 11 ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד-לב השמים חשך ענן וערפל. 12 וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול. 13 ויגד לכם את-בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על-שני לחות אבנים. 14 ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה. 15 ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל-תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש. 16 פן-תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל-סמל תבנית זכר או נקבה. 17 תבנית כל-בהמה אשר בארץ תבנית כל-צפור כנף אשר תעוף בשמים. 18 תבנית כל-רמש באדמה תבנית כל-דגה אשר-במים מתחת לארץ. 19 ופן-תשא עיניך השמימה וראית את-השמש ואת-הירח ואת-הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל-השמים. 20 ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. 21 ויהוה התאנף-בי על-דבריכם וישבע לבלתי עברי את-הירדן ולבלתי-בא אל-הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה. 22 כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את-הירדן ואתם עברים וירשתם את-הארץ הטובה הזאת. 23 השמרו לכם פן-תשכחו את-ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך. 24 כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא.

25 כי-תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה-אלהיך להכעיסו. 26 העידתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ כי-אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה לא-תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון. 27 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה. 28 ועבדתם-שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא-יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן. 29 ובקשתם משם את-יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל-לבבך ובכל-נפשך. 30 בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו. 31 כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את-ברית אבתיך אשר נשבע להם. 32 כי שאל-נא לימים ראשנים אשר-היו לפניך למן-היום אשר ברא אלהים אדם על-הארץ ולמקצה השמים ועד-קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו. 33 השמע עם קול אלהים מדבר מתוך-האש כאשר-שמעת אתה ויחי. 34 או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר-עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך. 35 אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו. 36 מן-השמים השמיעך את-קלו ליסרך ועל-הארץ הראך את-אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש. 37 ותחת כי אהב את-אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים. 38 להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת-לך את-ארצם נחלה כיום הזה. 39 וידעת היום והשבת אל-לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת אין עוד. 40 ושמרת את-חקיו ואת-מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על-האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל-הימים.

41 אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. 42 לנס שמה רוצח אשר ירצח את-רעהו בבלי-דעת והוא לא-שנא לו מתמל שלשם ונס אל-אחת מן-הערים האל וחי. 43 את-בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת-ראמת בגלעד לגדי ואת-גולן בבשן למנשי. 44 וזאת התורה אשר-שם משה לפני בני ישראל. 45 אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל-בני ישראל בצאתם ממצרים. 46 בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים. 47 ויירשו את-ארצו ואת-ארץ עוג מלך-הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש. 48 מערער אשר על-שפת-נחל ארנן ועד-הר שיאן הוא חרמון. 49 וכל-הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדת הפסגה.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות