ראשי > תנ''ך > קהלת >


קהלת ז

1 טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו. 2 טוב ללכת אל-בית-אבל מלכת אל-בית משתה באשר הוא סוף כל-האדם והחי יתן אל-לבו. 3 טוב כעס משחק כי-ברע פנים ייטב לב. 4 לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה. 5 טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים. 6 כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם-זה הבל. 7 כי העשק יהולל חכם ויאבד את-לב מתנה. 8 טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך-רוח מגבה-רוח. 9 אל-תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח. 10 אל-תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על-זה. 11 טובה חכמה עם-נחלה ויתר לראי השמש. 12 כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה. 13 ראה את-מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו. 14 ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את-זה לעמת-זה עשה האלהים על-דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. 15 את-הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו. 16 אל-תהי צדיק הרבה ואל-תתחכם יותר למה תשומם. 17 אל-תרשע הרבה ואל-תהי סכל למה תמות בלא עתך. 18 טוב אשר תאחז בזה וגם-מזה אל-תנח את-ידך כי-ירא אלהים יצא את-כלם. 19 החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. 20 כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה-טוב ולא יחטא. 21 גם לכל-הדברים אשר ידברו אל-תתן לבך אשר לא-תשמע את-עבדך מקללך. 22 כי גם-פעמים רבות ידע לבך אשר גם-את קללת אחרים. 23 כל-זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. 24 רחוק מה-שהיה ועמק עמק מי ימצאנו. 25 סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות. 26 ומוצא אני מר ממות את-האשה אשר-היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה. 27 ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון. 28 אשר עוד-בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל-אלה לא מצאתי. 29 לבד ראה-זה מצאתי אשר עשה האלהים את-האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים.

ראשי > תנ''ך > קהלת >


תוספות ותגובות