ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע כד

1 ויאסף יהושע את-כל-שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלהים. 2 ויאמר יהושע אל-כל-העם כה-אמר יהוה אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים. 3 ואקח את-אביכם את-אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל-ארץ כנען וארב את-זרעו ואתן-לו את-יצחק. 4 ואתן ליצחק את-יעקב ואת-עשו ואתן לעשו את-הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים. 5 ואשלח את-משה ואת-אהרן ואגף את-מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם. 6 ואוציא את-אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים-סוף. 7 ויצעקו אל-יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את-הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשר-עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים. 8 ואבאה אתכם אל-ארץ האמרי היושב בעבר הירדן וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם ותירשו את-ארצם ואשמידם מפניכם. 9 ויקם בלק בן-צפור מלך מואב וילחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם בן-בעור לקלל אתכם. 10 ולא אביתי לשמע לבלעם ויברך ברוך אתכם ואצל אתכם מידו. 11 ותעברו את-הירדן ותבאו אל-יריחו וילחמו בכם בעלי-יריחו האמרי והפרזי והכנעני והחתי והגרגשי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם. 12 ואשלח לפניכם את-הצרעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמרי לא בחרבך ולא בקשתך. 13 ואתן לכם ארץ אשר לא-יגעת בה וערים אשר לא-בניתם ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא-נטעתם אתם אכלים. 14 ועתה יראו את-יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את-אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את-יהוה. 15 ואם רע בעיניכם לעבד את-יהוה בחרו לכם היום את-מי תעבדון אם את-אלהים אשר-עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את-אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את-יהוה. 16 ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את-יהוה לעבד אלהים אחרים. 17 כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת-אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את-האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל-הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. 18 ויגרש יהוה את-כל-העמים ואת-האמרי ישב הארץ מפנינו גם-אנחנו נעבד את-יהוה כי-הוא אלהינו. 19 ויאמר יהושע אל-העם לא תוכלו לעבד את-יהוה כי-אלהים קדשים הוא אל-קנוא הוא לא-ישא לפשעכם ולחטאותיכם. 20 כי תעזבו את-יהוה ועבדתם אלהי נכר ושב והרע לכם וכלה אתכם אחרי אשר-היטיב לכם. 21 ויאמר העם אל-יהושע לא כי את-יהוה נעבד. 22 ויאמר יהושע אל-העם עדים אתם בכם כי-אתם בחרתם לכם את-יהוה לעבד אותו ויאמרו עדים. 23 ועתה הסירו את-אלהי הנכר אשר בקרבכם והטו את-לבבכם אל-יהוה אלהי ישראל. 24 ויאמרו העם אל-יהושע את-יהוה אלהינו נעבד ובקולו נשמע. 25 ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט בשכם. 26 ויכתב יהושע את-הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה.

27 ויאמר יהושע אל-כל-העם הנה האבן הזאת תהיה-בנו לעדה כי-היא שמעה את כל-אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן-תכחשון באלהיכם. 28 וישלח יהושע את-העם איש לנחלתו.

29 ויהי אחרי הדברים האלה וימת יהושע בן-נון עבד יהוה בן-מאה ועשר שנים. 30 ויקברו אתו בגבול נחלתו בתמנת-סרח אשר בהר-אפרים מצפון להר-געש. 31 ויעבד ישראל את-יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל-מעשה יהוה אשר עשה לישראל. 32 ואת-עצמות יוסף אשר-העלו בני-ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני-חמור אבי-שכם במאה קשיטה ויהיו לבני-יוסף לנחלה. 33 ואלעזר בן-אהרן מת ויקברו אתו בגבעת פינחס בנו אשר נתן-לו בהר אפרים.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות