ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות כג

1 לא תשא שמע שוא אל-תשת ידך עם-רשע להית עד חמס. 2 לא-תהיה אחרי-רבים לרעת ולא-תענה על-רב לנטת אחרי רבים להטת. 3 ודל לא תהדר בריבו.

4 כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו.

5 כי-תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו.

6 לא תטה משפט אבינך בריבו. 7 מדבר-שקר תרחק ונקי וצדיק אל-תהרג כי לא-אצדיק רשע. 8 ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים. 9 וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את-נפש הגר כי-גרים הייתם בארץ מצרים. 10 ושש שנים תזרע את-ארצך ואספת את-תבואתה. 11 והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן-תעשה לכרמך לזיתך. 12 ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן-אמתך והגר. 13 ובכל אשר-אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על-פיך. 14 שלש רגלים תחג לי בשנה. 15 את-חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי-בו יצאת ממצרים ולא-יראו פני ריקם. 16 וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את-מעשיך מן-השדה. 17 שלש פעמים בשנה יראה כל-זכורך אל-פני האדן יהוה. 18 לא-תזבח על-חמץ דם-זבחי ולא-ילין חלב-חגי עד-בקר. 19 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו.

20 הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל-המקום אשר הכנתי. 21 השמר מפניו ושמע בקלו אל-תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו. 22 כי אם-שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את-איביך וצרתי את-צרריך. 23 כי-ילך מלאכי לפניך והביאך אל-האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו. 24 לא-תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם. 25 ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את-לחמך ואת-מימיך והסרתי מחלה מקרבך.

26 לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את-מספר ימיך אמלא. 27 את-אימתי אשלח לפניך והמתי את-כל-העם אשר תבא בהם ונתתי את-כל-איביך אליך ערף. 28 ושלחתי את-הצרעה לפניך וגרשה את-החוי את-הכנעני ואת-החתי מלפניך. 29 לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן-תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה. 30 מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את-הארץ. 31 ושתי את-גבלך מים-סוף ועד-ים פלשתים וממדבר עד-הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך. 32 לא-תכרת להם ולאלהיהם ברית. 33 לא ישבו בארצך פן-יחטיאו אתך לי כי תעבד את-אלהיהם כי-יהיה לך למוקש.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות