ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי ב

1 בני אם-תקח אמרי ומצותי תצפן אתך.
2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה.
3 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך.
4 אם-תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה.
5 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא.
6 כי-יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה.
7 וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם.
8 לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר.
9 אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל-מעגל-טוב.
10 כי-תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם.
11 מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה.
12 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות.
13 העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי-חשך.
14 השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע.
15 אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם.
16 להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה.
17 העזבת אלוף נעוריה ואת-ברית אלהיה שכחה.
18 כי שחה אל-מות ביתה ואל-רפאים מעגלתיה.
19 כל-באיה לא ישובון ולא-ישיגו ארחות חיים.
20 למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר.
21 כי-ישרים ישכנו-ארץ ותמימים יותרו בה.
22 ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות