ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי ח

1 הלא-חכמה תקרא ותבונה תתן קולה.
2 בראש-מרומים עלי-דרך בית נתיבות נצבה.
3 ליד-שערים לפי-קרת מבוא פתחים תרנה.
4 אליכם אישים אקרא וקולי אל-בני אדם.
5 הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב.
6 שמעו כי-נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים.
7 כי-אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע.
8 בצדק כל-אמרי-פי אין בהם נפתל ועקש.
9 כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת.
10 קחו-מוסרי ואל-כסף ודעת מחרוץ נבחר.
11 כי-טובה חכמה מפנינים וכל-חפצים לא ישוו-בה.
12 אני-חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא.
13 יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי.
14 לי-עצה ותושיה אני בינה לי גבורה.
15 בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק.
16 בי שרים ישרו ונדיבים כל-שפטי צדק.
17 אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני.
18 עשר-וכבוד אתי הון עתק וצדקה.
19 טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר.
20 בארח-צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט.
21 להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא.
22 יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז.
23 מעולם נסכתי מראש מקדמי-ארץ.
24 באין-תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי-מים.
25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי.
26 עד-לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל.
27 בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על-פני תהום.
28 באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום.
29 בשומו לים חקו ומים לא יעברו-פיו בחוקו מוסדי ארץ.
30 ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל-עת.
31 משחקת בתבל ארצו ושעשעי את-בני אדם.

32 ועתה בנים שמעו-לי ואשרי דרכי ישמרו.
33 שמעו מוסר וחכמו ואל-תפרעו.
34 אשרי אדם שמע לי לשקד על-דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי.
35 כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה.
36 וחטאי חמס נפשו כל-משנאי אהבו מות.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות