ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי כ

1 לץ היין המה שכר וכל-שגה בו לא יחכם.
2 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו.
3 כבוד לאיש שבת מריב וכל-אויל יתגלע.
4 מחרף עצל לא-יחרש ישאל בקציר ואין.
5 מים עמקים עצה בלב-איש ואיש תבונה ידלנה.
6 רב-אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא.
7 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו.
8 מלך יושב על-כסא-דין מזרה בעיניו כל-רע.
9 מי-יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי.
10 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם-שניהם.
11 גם במעלליו יתנכר-נער אם-זך ואם-ישר פעלו.
12 אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם-שניהם.
13 אל-תאהב שנה פן-תורש פקח עיניך שבע-לחם.
14 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל.
15 יש זהב ורב-פנינים וכלי יקר שפתי-דעת.
16 לקח-בגדו כי-ערב זר ובעד נכרים חבלהו.
17 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא-פיהו חצץ.
18 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה.
19 גולה-סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב.
20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך.
21 נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך.
22 אל-תאמר אשלמה-רע קוה ליהוה וישע לך.
23 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא-טוב.
24 מיהוה מצעדי-גבר ואדם מה-יבין דרכו.
25 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר.
26 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן.
27 נר יהוה נשמת אדם חפש כל-חדרי-בטן.
28 חסד ואמת יצרו-מלך וסעד בחסד כסאו.
29 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה.
30 חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי-בטן.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות