ספר שופטים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר שופטים

 
 1. הלכות סנהדרין
  לא להלין התלוי, וכן כל המתים מצוות הטייה אחרי רבים
  למנות שופטים ושוטרים מצווה שישפוט בצדק
  להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין מצוות בית דין להרוג בסייף המחוייב
  מצוות בית דין להרוג בחנק המחוייב מצווה שישרפו מי שיתחייב בשריפה
  לסקול המחוייב בבית דין לתלות המחוייב לתלות
  לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן כל המתים לא לעשות עוול במשפט
  לא לקחת שוחד לא לכבד גדול בדין
  לא יירא הדיין בדין לא לרחם על עני בדין
  לא להטות משפט רשע לא לחוס על החובל
  לא לחוס על הרוצח לא להטות משפט גר
  לא להטות משפט יתום לא למנות דיין שאינו יודע בדיני תורה
  לא לחתוך הדין באומד הדעת כי אם בעדים לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו
  לא לשתף פעולה עם רבים העושים רע; לא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות כשתהיה התוספת איש אחד בלבד לרעות לא לפסוק בדיני נפשות לפי דעה של מישהו אחר; לא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות
  לא לענוש האנוס בחטא לא להוסיף להכות החוטא יותר ממה שהתחייב בבית-דין
  לא להחיות מכשפה לא לקלל את הדיין
  לא לקלל הנשיא שלא לקלל אחד מישראל בין איש ובין אישה
 2. הלכות עדות
  מצוות עדות לדרוש ולחקור העדים
  לעשות לעד זומם כאשר זמם לא להעיד עדות שקר; לא להעיד לפי שמועה מפי אחרים
  לא להמית אנשים בעוון של קרובי-משפחתם; לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו לא לחתוך את הדין על פי עד אחד
  לא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות לא יעיד בעל עבירה
 3. הלכות ממרים
  לא להכות אב ואם לא לקלל אב ואם
  לשמוע בקול בית דין בכל זמן לא לאכול על הדם - לא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובא
  מצוות כיבוד אב ואם מצוות יראת אב ואם
  לא לסור מדברי השופטים לא להוסיף על המצוות ופירושן
  לא לגרוע מכל המצוות ופירושן
 4. הלכות אבל
  שייטמאו הכוהנים לקרוביהם שיתאבלו כל אחד מישראל על שישה מקרוביהם הידועים
  לא יטמא כוהן הדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים לא ייכנס כוהן גדול באוהל המת
  לא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת
 5. הלכות מלכים ומלחמות
  לא לשכון בארץ מצרים לא להחיות נשמה משבעה עממין
  לא לדרוש שלומם (של עמון ומואב) במלחמה לא להשחית אילני מאכל
  לא לערוץ ולפחד ממלחמה לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק
  למנות מלך מישראל להחרים שבעה עממין
  למחות זרעו של עמלק מן העולם לזכור מה שעשה לנו עמלק
  לשלוח שלום לערים שצרים עליהן למשוח כוהן למלחמה, שידבר אל העם דברי חיזוק, וישלח לביתם את הפטורים ממלחמה
  להתקין מקום להפנות בו במחנה המלחמה להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה
  שישמח החתן עם אשתו שנה אחת לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה
  לא למכור יפת תואר לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה
  לא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור (וכן הבונה בית וחנכו, והנוטע כרם וחיללו) לא להקים עלינו מלך נוכרי
  לא ירבה המלך סוסים לא ירבה המלך נשים
  לא ירבה המלך כסף וזהב

תוספות ותגובות