פעלים בבניין פיעל

קוד: פעלים בבניין פיעל בתנ"ך

איבד

איהב

איוה

איזן

איזר

איחז

איחר

איכל

אילם[פ]

אילף

אילץ

אימץ

אימץ לב

אינה

איסף

אירב

אירר

אירשׂ

אישר

בונן

בוסס

בוקק

ביאר

ביהל

ביזר

ביטא

ביכה

ביכר

בילה

בילע

ביער1

ביער2

ביעת

ביצע

ביצר

ביקע

ביקר

ביקש

ביקש את נפשו

ביקש פני ה'

בירך

בירר

בישל

בישׂר

ביתק

ביתר

גיאל

גיבר

גידל

גידע

גידף

גילה

גילח

גימא

גינב

גירה

גירע

גירש

גישש

גִלגֵל

דומַם

דיבר בליבו

דיבר1

דיבר2

דיכא

דילג

דילה

דימה

דישן1

הולֵל

הותת

הילך

הילל

היסה

הירס

הֵתֶל

זורֵר

זיבח

זיהם

זיכה

זימר

זינב

זינק

זיקַק

זירה

זעזע

חִדָּה

חולֵל1

חולֵל2

חולֵל4

חונן

חוקק

חיבל2

חיבל3

חיבק

חיבר

חיבש

חידש

חיוה

חיזק

חיזק לב

חיטא

חייב

חייה

חיכה

חיכם

חילה1

חילה2

חילל1

חילל2

חילל4

חילף

חילץ

חילק

חימד

חימם

חימש

חינן

חינק

חיסד

חיסר

חיפא

חיפה

חיפשׂ

חיצץ

חיצצר

חיקר

חירף

חירף את נפשו

חישב

חישק

חיתם

חיתת

חַלּוֹת

חרחר

טאטֵא

טיהר

טילל

טימא

טינף

טיפח

טלטל

ייאש

ייבב

ייבם

ייבש

ייגה

ייגע

יידה

יידע

ייחד

ייחל

ייחם

יילד

ייסד

ייסר

ייפה

יירא

יירש

יישב

יישן

יישר

כונֵן

כיבד1

כיבד2

כיבה

כיבס

כיבש

כיהה

כיהן

כיזב

כיחד

כיחש

כילה

כינה

כינס

כיסה

כיסה פשע

כיעס

כיפר

כישף

כיתב

כיתר

כיתת

כִלכֵל

כרכֵר

כרסֵם

ליבב1

ליבב2

ליהט

ליחך

ליחש

לימד

ליקט

ליקק

מוגג

מולל1

מולל2

מותת

מיאן

מיגן

מיגר

מידד

מיהר

מילא

מילט

מילל

מינה

מיעט

מירר

מישל

מישש

נִגַּע

נִדָּה[פ]

נובב

נופף

ניאף

ניאץ

ניאר

ניבט

ניבל

ניגח

ניגן

ניהג

ניהל

ניחל

ניחם

ניחש

ניחת

ניטל

ניכה

ניכל

ניכר

ניסה

ניסך

ניער

ניפץ

ניצח

ניצל1

ניצל2

ניקה

ניקם

ניקף

ניקר

ניקש

נישה

נישך

נישל

נישׂק

נישק1

נישק2

ניתח

ניתץ

ניתק

ניתר

סובב

סיבב

סיגר

סיחה

סיכל

סיכר

סילד

סילה

סילף

סימך

סימר

סיפח

סיפר

סיתם

סיתר

סכסֵך

סלסֵל

עודד

עולֵל2

עולֵל3

עונן[פ]

עופף

עורר

עיבט

עיבת

עידר

עיוֵּד

עיוה

עיוור עין

עיול

עיור[פ]

עיוֵּת

עיזק

עיטר

עיכס

עילע

עימר

עינה

עינה נפש

עינן

עיפר

עיצב

עיצם2

עיקב

עיקר

עיקש

עירה

עישׂה

עישׂר

עיתד

ערעֵר

פוצץ

פורר

פיאר

פיגר

פיגש

פיזז

פיזר

פיחד

פיכה

פילא

פילג

פילח

פילט

פילל2

פילס

פינה

פינק

פיסג

פיסח[פ]

פיעל - כללי

פיעם

פיצח

פיצל

פיקֵד

פירד

פירק

פירשׂ

פישׂח

פישט

פישׂק

פיתה

פיתח

פצפץ

פרפֵר

צודד

צידק

ציוה

ציחק

צימח

ציעה

ציעק

ציפה1

ציפה2

צירף

צמתת

צפצֵף

קומם

קונן

קושש

קיבל

קיבץ

קיבר

קידם

קידש

קיוה

קיטר[פ]

קיים

קילל

קילס

קילע

קינא

קינן

קיפד

קיפץ

קיצה

קיצץ

קיצר

קירב

קירה

קישה

קישר

קלקַל

רובב

רודד

רומֵם

רוצץ

רושש

ריבה1

ריבה2

ריגל

רידה

רידף

ריוה

ריחם

ריחף

ריחק

ריטש

רימה

רינן

ריעה

ריפא

ריפא4

ריפד

ריפה

ריצד

ריצה

ריצח

ריצץ

ריקד

ריקע

ריתח

שׂגשׂג

שובֵב1

שובֵב2

שׂוחח

שוטט

שׂוכך

שומם

שוקק[פ]

שורר1

שורר2

שיאל

שיבח1

שיבח2

שׂיבע

שיבץ

שיבר

שׂיבר

שׂיגב

שידד

שׂידד

שיוה

שיוע

שׂיחק

שיחר

שיחת

שיטח

שיכח

שיכל

שׂיכל

שיכן

שיכר

שילח

שילם[פ]

שילש

שׂימח

שימע

שימר

שׂינא

שינה

שינן

שינס

שיסע

שיסף

שׂיער

שׂיפח

שיקץ

שיקר

שׂיקר

שׂירך

שירת

שישא

שישה[פ]

שִעשַע

תופף

תיאב

תיאה

תיאר

תיוה

תיחרה

תיכן

תילה

תינה

תיעב

תיפר

תיפשׂ

תיקן

תעתע

תוספות ותגובות