ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא יט

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 דבר אל-כל-עדת בני-ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם. 3 איש אמו ואביו תיראו ואת-שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם. 4 אל-תפנו אל-האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם. 5 וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו. 6 ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד-יום השלישי באש ישרף. 7 ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה. 8 ואכליו עונו ישא כי-את-קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה. 9 ובקצרכם את-קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט. 10 וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם. 11 לא תגנבו ולא-תכחשו ולא-תשקרו איש בעמיתו. 12 ולא-תשבעו בשמי לשקר וחללת את-שם אלהיך אני יהוה. 13 לא-תעשק את-רעך ולא תגזל לא-תלין פעלת שכיר אתך עד-בקר. 14 לא-תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה. 15 לא-תעשו עול במשפט לא-תשא פני-דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך. 16 לא-תלך רכיל בעמיך לא תעמד על-דם רעך אני יהוה. 17 לא-תשנא את-אחיך בלבבך הוכח תוכיח את-עמיתך ולא-תשא עליו חטא. 18 לא-תקם ולא-תטר את-בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה. 19 את-חקתי תשמרו בהמתך לא-תרביע כלאים שדך לא-תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך. 20 ואיש כי-ישכב את-אשה שכבת-זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן-לה בקרת תהיה לא יומתו כי-לא חפשה. 21 והביא את-אשמו ליהוה אל-פתח אהל מועד איל אשם. 22 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על-חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא.

23 וכי-תבאו אל-הארץ ונטעתם כל-עץ מאכל וערלתם ערלתו את-פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. 24 ובשנה הרביעת יהיה כל-פריו קדש הלולים ליהוה. 25 ובשנה החמישת תאכלו את-פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם. 26 לא תאכלו על-הדם לא תנחשו ולא תעוננו. 27 לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך. 28 ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה. 29 אל-תחלל את-בתך להזנותה ולא-תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה. 30 את-שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה. 31 אל-תפנו אל-האבת ואל-הידענים אל-תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם. 32 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה.

33 וכי-יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו. 34 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי-גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם. 35 לא-תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה. 36 מאזני צדק אבני-צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר-הוצאתי אתכם מארץ מצרים. 37 ושמרתם את-כל-חקתי ואת-כל-משפטי ועשיתם אתם אני יהוה.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות