ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי ג

1 בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך.
2 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך.
3 חסד ואמת אל-יעזבך קשרם על-גרגרותיך כתבם על-לוח לבך.
4 ומצא-חן ושכל-טוב בעיני אלהים ואדם.
5 בטח אל-יהוה בכל-לבך ואל-בינתך אל-תשען.
6 בכל-דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך.
7 אל-תהי חכם בעיניך ירא את-יהוה וסור מרע.
8 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך.
9 כבד את-יהוה מהונך ומראשית כל-תבואתך.
10 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו.
11 מוסר יהוה בני אל-תמאס ואל-תקץ בתוכחתו.
12 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את-בן ירצה.
13 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה.
14 כי טוב סחרה מסחר-כסף ומחרוץ תבואתה.
15 יקרה היא מפניים וכל-חפציך לא ישוו-בה.
16 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד.
17 דרכיה דרכי-נעם וכל-נתיבותיה שלום.
18 עץ-חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר.

19 יהוה בחכמה יסד-ארץ כונן שמים בתבונה.
20 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו-טל.
21 בני אל-ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה.
22 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך.
23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף.
24 אם-תשכב לא-תפחד ושכבת וערבה שנתך.
25 אל-תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא.
26 כי-יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד.
27 אל-תמנע-טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות.
28 אל-תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך.
29 אל-תחרש על-רעך רעה והוא-יושב לבטח אתך.
30 אל-תרוב עם-אדם חנם אם-לא גמלך רעה.
31 אל-תקנא באיש חמס ואל-תבחר בכל-דרכיו.
32 כי תועבת יהוה נלוז ואת-ישרים סודו.
33 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך.
34 אם-ללצים הוא-יליץ ולעניים יתן-חן.
35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות