ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי ד

1 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה.
2 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל-תעזבו.
3 כי-בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי.
4 וירני ויאמר לי יתמך-דברי לבך שמר מצותי וחיה.
5 קנה חכמה קנה בינה אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי.
6 אל-תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך.
7 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל-קנינך קנה בינה.
8 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה.
9 תתן לראשך לוית-חן עטרת תפארת תמגנך.
10 שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים.
11 בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי-ישר.
12 בלכתך לא-יצר צעדך ואם-תרוץ לא תכשל.
13 החזק במוסר אל-תרף נצרה כי-היא חייך.
14 בארח רשעים אל-תבא ואל-תאשר בדרך רעים.
15 פרעהו אל-תעבר-בו שטה מעליו ועבור.
16 כי לא ישנו אם-לא ירעו ונגזלה שנתם אם-לא יכשולו.
17 כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו.
18 וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד-נכון היום.
19 דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו.

20 בני לדברי הקשיבה לאמרי הט-אזנך.
21 אל-יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך.
22 כי-חיים הם למצאיהם ולכל-בשרו מרפא.
23 מכל-משמר נצר לבך כי-ממנו תוצאות חיים.
24 הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך.
25 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך.
26 פלס מעגל רגלך וכל-דרכיך יכנו.
27 אל-תט-ימין ושמאול הסר רגלך מרע.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות